ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
121
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 219 10 มิ.ย. 2567 (23:30)
122
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 423 11 มิ.ย. 2567 (09:45)
123
กปพ สรุปประชุมแนวทางการบูรณาการสื่อของรัฐในการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ กองกลาง 72 5 เม.ย. 2567 (10:51)
124
13.3.67 ชลบุรี 56 14 มิ.ย. 2567 (14:16)
125
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 สงขลา 79 15 มิ.ย. 2567 (20:45)
126
โครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำเข้า OPM e-Form) กองกลาง 163 11 มิ.ย. 2567 (10:00)
127
คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักงานปลัดกระทรวง กองกลาง 123 7 พ.ค. 2567 (21:42)
128
แนวปฏิบัติ รมต.ลงพื้นที่ เพชรบุรี 2 16 พ.ค. 2567 (09:26)
129
11.3.67 ชลบุรี 0 11 มี.ค. 2567 (10:14)
130
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 6 รอบ ของ สป.กษ. กองกลาง 15 19 มี.ค. 2567 (11:48)
131
รายงาน ตผจ.ไตรมาส 2 สุราษฎร์ธานี 69 14 มิ.ย. 2567 (14:36)
132
ข้อมูลเกษตรรายสินค้า กาแฟจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สงขลา 7 20 มี.ค. 2567 (14:08)
133
6.3.67 ชลบุรี 90 28 พ.ค. 2567 (10:14)
134
ประกาศจังหวัดงานกาชาดสงขลา ปี 2567 สงขลา 45 31 พ.ค. 2567 (10:43)
135
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 กองกลาง 775 16 มิ.ย. 2567 (11:34)
136
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ กองกลาง 366 8 มิ.ย. 2567 (00:20)
137
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในขององค์กร ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 194 10 มิ.ย. 2567 (18:31)
138
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในขององค์กร ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 247 10 มิ.ย. 2567 (18:31)
139
เอกสารประชุม SCP ครั้งที่ 2/2567 เชียงใหม่ 87 24 พ.ค. 2567 (09:13)
140
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4 / 2567 ชลบุรี 8 16 เม.ย. 2567 (12:29)