ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1201
การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมาย 26 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1202
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 122 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1203
คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล ( Web-Conference ) Ver.7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1204
คู่มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 สตูล 23 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1205
แบบ ผป 02 ประชุม สนง. 11 ก.พ. 62 พัทลุง 4 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1206
ข้อมูลทางกายภาพศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท 2562 ระยอง 21 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1207
ข้อมูลทางกายภาพศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ระยอง 13 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1208
รายชื่อฐานข้อมูลเอกสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 39 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1209
รายชื่อฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐที่มีความพร้อมให้บริการประชาชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 49 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1210
การขออนุญาตเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 49 25 ธ.ค. 2566 (15:14)
1211
แผ่นพับแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะโรคใบด่างมันสำปะหลัง ลพบุรี 5 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1212
แผนพับเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ลพบุรี 5 13 พ.ย. 2566 (13:55)
1213
คู่มือการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ลพบุรี 5 13 พ.ย. 2566 (13:55)
1214
เว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 7 13 พ.ย. 2566 (13:55)
1215
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 6 13 พ.ย. 2566 (13:55)
1216
ข่าวเกษตรลพบุรี Lopburi Agri.News ลพบุรี 5 13 พ.ย. 2566 (13:55)
1217
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล กองกลาง 112 13 พ.ย. 2566 (13:55)
1218
แบบสำรวจความคิดเห็น การรับรู้และเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านโครงสร้างการบริหารงานระดับจังหวัด Superadmin 1907 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1219
หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการขออนุญาตเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองและขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1220
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอนใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 42 13 พ.ย. 2566 (13:56)