ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1181
ระบบเผยแพร่ข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Open Data) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 3 ก.ย. 2562 (11:19)
1182
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 พัทลุง 7 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1183
คู่มือระบบจองห้องประชุม Superadmin 56 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1184
คู่มือระบบจองรถ Superadmin 27 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1185
คู่มือระบบบริหารการประชุม Superadmin 13 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1186
(ร่าง) รายงานการประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 ปี 2562 รอบที่1 จังหวัดพัทลุง พัทลุง 11 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1187
รายละเอียดการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” สตูล 10 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1188
รายงานผลไตรมาส 62 สิงห์บุรี 14 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1189
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2562 พัทลุง 5 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1190
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2562 พัทลุง 33 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1191
สรุปรายงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170_ก.พ.62 กองเกษตรสารนิเทศ 61 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1192
แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบสำนักงานดิจิทัล สป.กษ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 13 พ.ย. 2566 (14:26)
1193
หลักเกณฑ์เงื่อนไข การตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q สตูล 13 28 ม.ค. 2567 (21:04)
1194
แบบตอบรับการเข้าร่วมทดสอบการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน WPS Office เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการทดแทนโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 46 13 พ.ย. 2566 (14:26)
1195
รายงานการประชุม อพก. ครั้งที่ 1-2562 พัทลุง 6 13 พ.ย. 2566 (14:26)
1196
รายงานการประชุม อพก. ครั้งที่ 1-2562 พัทลุง 5 13 พ.ย. 2566 (14:26)
1197
รายงานการประชุม อพก. ครั้งที่ 1-2562 พัทลุง 12 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1198
รายงานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2562 พัทลุง 5 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1199
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2562 สตูล 7 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1200
คู่มือการใช้งาน CAT Conference Version 9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 77 13 พ.ย. 2566 (14:27)