ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1141
คู่มือระบบจองห้องประชุม Superadmin 56 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1142
คู่มือระบบจองรถ Superadmin 27 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1143
คู่มือระบบบริหารการประชุม Superadmin 13 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1144
(ร่าง) รายงานการประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 ปี 2562 รอบที่1 จังหวัดพัทลุง พัทลุง 11 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1145
รายละเอียดการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” สตูล 10 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1146
รายงานผลไตรมาส 62 สิงห์บุรี 14 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1147
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2562 พัทลุง 5 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1148
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2562 พัทลุง 33 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1149
สรุปรายงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170_ก.พ.62 กองเกษตรสารนิเทศ 61 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1150
แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบสำนักงานดิจิทัล สป.กษ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 13 พ.ย. 2566 (14:26)
1151
หลักเกณฑ์เงื่อนไข การตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q สตูล 13 28 ม.ค. 2567 (21:04)
1152
แบบตอบรับการเข้าร่วมทดสอบการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน WPS Office เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการทดแทนโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 46 13 พ.ย. 2566 (14:26)
1153
รายงานการประชุม อพก. ครั้งที่ 1-2562 พัทลุง 6 13 พ.ย. 2566 (14:26)
1154
รายงานการประชุม อพก. ครั้งที่ 1-2562 พัทลุง 5 13 พ.ย. 2566 (14:26)
1155
รายงานการประชุม อพก. ครั้งที่ 1-2562 พัทลุง 12 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1156
รายงานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2562 พัทลุง 5 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1157
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2562 สตูล 7 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1158
คู่มือการใช้งาน CAT Conference Version 9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 77 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1159
การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำนักกฎหมาย 26 13 พ.ย. 2566 (14:27)
1160
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 122 13 พ.ย. 2566 (14:27)