ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
81
แบบสอบถาม 2 ชลบุรี 0 2 เม.ย. 2567 (15:07)
82
แบบสอบถาม 1 ชลบุรี 0 2 เม.ย. 2567 (15:07)
83
2.4.67 ชลบุรี 1 2 เม.ย. 2567 (11:56)
84
แผนงาน/โครงการ เกษตรกรรมยั่งยืน 2567 พิษณุโลก 88 22 พ.ค. 2567 (20:11)
85
29.3.67 ชลบุรี 3 9 เม.ย. 2567 (13:35)
86
ระเบียบวาระการประชุม อุทกภัย บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (13:28)
87
ประชุมปัญหาหมอกควัน บุรีรัมย์ 1 28 มี.ค. 2567 (14:10)
88
รายงานสรุปผลการติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (11:45)
89
แบบรายงาน1-2 ชลบุรี 0 28 มี.ค. 2567 (11:41)
90
2) จัดทำแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (11:37)
91
รายงาน 2.2 ชลบุรี 0 27 มี.ค. 2567 (13:42)
92
รายงาน 2.1 ชลบุรี 4 3 เม.ย. 2567 (09:09)
93
รายงาน 1 ชลบุรี 1 27 มี.ค. 2567 (14:35)
94
เอกสารประกอบตัวชี้วัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รอบ1/2567 สงขลา 15 30 พ.ค. 2567 (16:21)
95
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน Data Hub ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 189 12 มิ.ย. 2567 (22:10)
96
รายงาน 3 ชลบุรี 2 27 มี.ค. 2567 (14:36)
97
รายงาน 5 ชลบุรี 1 27 มี.ค. 2567 (14:36)
98
รายงาน 1 ชลบุรี 8 30 เม.ย. 2567 (11:30)
99
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 กองกลาง 75 15 มิ.ย. 2567 (07:11)
100
ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2567 สงขลา 32 30 พ.ค. 2567 (21:24)