ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
941
ร่างแผนปฎิบัติการ Action Plan ปี 64 กองการเจ้าหน้าที่ 19 13 พ.ย. 2566 (15:18)
942
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 270 13 พ.ย. 2566 (15:19)
943
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 304 13 พ.ย. 2566 (15:19)
944
(ร่าง) รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) สงขลา 14 13 พ.ย. 2566 (15:19)
945
แบบฟอร์มแจ้งผู้ประสานงานและผู้เข้าร่วมอบรมระบบ Application Zoom ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 13 พ.ย. 2566 (15:19)
946
แบบฟอร์มทะเบียนรับส่งงานกลุ่มบริหารงานพัสดุ2564 กองคลัง 25 13 พ.ย. 2566 (15:19)
947
ทะเบียนรับส่งงานกลุ่มบริหารงานพัสดุ2564 กองคลัง 416 13 พ.ย. 2566 (15:19)
948
ตอนที่ 2 พัทลุง 42 13 ก.ค. 2567 (23:53)
949
ตอนที่ 1 พัทลุง 31 13 พ.ย. 2566 (15:19)
950
เกษตรกรรมยั่งยืน พัทลุง 67 11 ก.ค. 2567 (09:54)
951
คู่มือข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา สงขลา 22 13 พ.ย. 2566 (15:19)
952
ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ปราจีนบุรี 26 13 พ.ย. 2566 (14:53)
953
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 13 พ.ย. 2566 (14:53)
954
แบบฟอร์มแจ้งปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 369 13 พ.ย. 2566 (14:53)
955
ประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 31 7 ก.พ. 2567 (06:19)
956
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2563 สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (14:53)
957
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2563 สงขลา 9 13 พ.ย. 2566 (14:53)
958
แบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลบุคลากรระดับผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายในระบบ one2moac ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 13 พ.ย. 2566 (14:53)
959
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (14:53)
960
รายงานประจำปี 2563 สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (14:53)