ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
921
รายงานการประชุม ผตร. รอบที่1 หนองคาย. หนองคาย 44 13 พ.ย. 2566 (15:20)
922
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 197 1 พ.ค. 2567 (15:54)
923
เอกสารประกอบการประชุม ผตร.23 มี.ค.2564 หนองคาย 4 13 พ.ย. 2566 (15:20)
924
เอกสารประกอบการประชุม ผตร.23 มี.ค.2564 หนองคาย 53 13 พ.ย. 2566 (15:20)
925
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 สตูล 0 9 มี.ค. 2564 (11:35)
926
ทำเนียบบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงขลา 57 13 พ.ย. 2566 (15:20)
927
ร่างแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 กองคลัง 58 13 พ.ย. 2566 (15:20)
928
หลักเกณฑ์คำขอกู้ ปัตตานี 13 13 พ.ย. 2566 (15:20)
929
คลิปแนะนำคำวิเคราะห์คำขอกู้ ปัตตานี 0 19 ก.พ. 2564 (15:20)
930
คลิปแนะนำคำวิเคราะห์คำขอกู้ ปัตตานี 8 13 พ.ย. 2566 (12:45)
931
คลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปัตตานี 0 19 ก.พ. 2564 (15:08)
932
โฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนฯ ปัตตานี 0 19 ก.พ. 2564 (13:29)
933
คลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียน สมุทรปราการ 0 17 ก.พ. 2564 (10:25)
934
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 สงขลา 0 1 มี.ค. 2564 (12:09)
935
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (15:18)
936
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2-2563 สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:18)
937
รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (15:18)
938
แบบฟอร์มรายงานรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงขลา 12 13 พ.ย. 2566 (15:18)
939
วาระประชุม คทง.โครงสร้าง สป.กษ. 1-2564 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 79 13 พ.ย. 2566 (15:18)
940
คู่มือการใช้งาน Conference ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 971 10 ก.ค. 2567 (09:26)