ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
881
เอกสารประกอบการประชุม ผตร.23 มี.ค.2564 หนองคาย 4 13 พ.ย. 2566 (15:20)
882
เอกสารประกอบการประชุม ผตร.23 มี.ค.2564 หนองคาย 53 13 พ.ย. 2566 (15:20)
883
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 สตูล 0 9 มี.ค. 2564 (11:35)
884
ทำเนียบบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงขลา 57 13 พ.ย. 2566 (15:20)
885
ร่างแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 กองคลัง 58 13 พ.ย. 2566 (15:20)
886
หลักเกณฑ์คำขอกู้ ปัตตานี 13 13 พ.ย. 2566 (15:20)
887
คลิปแนะนำคำวิเคราะห์คำขอกู้ ปัตตานี 0 19 ก.พ. 2564 (15:20)
888
คลิปแนะนำคำวิเคราะห์คำขอกู้ ปัตตานี 8 13 พ.ย. 2566 (12:45)
889
คลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปัตตานี 0 19 ก.พ. 2564 (15:08)
890
โฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนฯ ปัตตานี 0 19 ก.พ. 2564 (13:29)
891
คลิปโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียน สมุทรปราการ 0 17 ก.พ. 2564 (10:25)
892
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 สงขลา 0 1 มี.ค. 2564 (12:09)
893
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564 สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (15:18)
894
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2-2563 สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:18)
895
รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (15:18)
896
แบบฟอร์มรายงานรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงขลา 12 13 พ.ย. 2566 (15:18)
897
วาระประชุม คทง.โครงสร้าง สป.กษ. 1-2564 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 79 13 พ.ย. 2566 (15:18)
898
คู่มือการใช้งาน Conference ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 963 6 มิ.ย. 2567 (18:21)
899
ร่างแผนปฎิบัติการ Action Plan ปี 64 กองการเจ้าหน้าที่ 19 13 พ.ย. 2566 (15:18)
900
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 270 13 พ.ย. 2566 (15:19)