ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
801
สำเนาส่งสตง. หนองคาย 9 13 พ.ย. 2566 (15:22)
802
รายงานพัสดุประจำปี หนองคาย 7 13 พ.ย. 2566 (15:22)
803
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล สุราษฎร์ธานี 0 29 ต.ค. 2564 (14:45)
804
แบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการ สุราษฎร์ธานี 0 29 ต.ค. 2564 (14:41)
805
สรุปผลการประชุมการขับเคลื่อนโครงการตลาดกลางฯ(ภาคเอกชน)๒๑ตุลาคม๒๕๖๔ เพชรบุรี 14 13 พ.ย. 2566 (15:22)
806
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2565 จังหวัดสงขลา สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (15:22)
807
รายงานความก้าวหน้า26ต.ค.64 เพชรบุรี 3 13 พ.ย. 2566 (15:22)
808
แบบสอบถาม สุราษฎร์ธานี 14 13 พ.ย. 2566 (15:22)
809
แบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2565" สงขลา 492 29 ม.ค. 2565 (13:43)
810
556 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:22)
811
afvads สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:22)
812
รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการตลาดกลางฯครั้งที่4/2564 เพชรบุรี 37 13 พ.ย. 2566 (15:22)
813
แบบตอบรับการประชุม 1 พ.ย.64 หนองคาย 69 13 พ.ย. 2566 (15:22)
814
การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (next normal) หนองคาย 53 13 พ.ย. 2566 (15:22)
815
เอกสารประกอบการประชุมหารือการสำรวจและคัดเลือกรายชื่อหมู่บ้านเพื่อเตรียมเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สงขลา 42 13 พ.ย. 2566 (15:22)
816
ข้อมูลพื้นที่ตำบลเป้าหมายของ ศอ.บต. ปี 2565 สงขลา 14 13 พ.ย. 2566 (12:46)
817
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2564 สงขลา 6 13 พ.ย. 2566 (15:22)
818
คู่มือการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เลย 15 13 พ.ย. 2566 (15:22)
819
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม 2565 สำนักตรวจสอบภายใน 0 15 ต.ค. 2564 (12:13)
820
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม QA สำนักตรวจสอบภายใน 55 13 พ.ย. 2566 (15:22)