ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
41
เห็นชอบให้โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๙ โครงการ กองกลาง 69 4 มิ.ย. 2567 (13:31)
42
20.5.67 ชลบุรี 24 11 มิ.ย. 2567 (17:00)
43
แบบสำรวจความพร้อมของการพัฒนาและเชื่อมโยงงานบริการของหน่วยงานมาให้บริการบนแพลตฟอร์มกลางของงานบริการภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจและประชาชน (Biz Portal และ Citizen Portal) สำนักพัฒนาระบบบริหาร 1 20 พ.ค. 2567 (13:37)
44
แบบฟอร์ม แนวทางที่ 2 (สศก.) สำนักพัฒนาระบบบริหาร 8 28 พ.ค. 2567 (19:19)
45
แบบตอบเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย “Give Blood, Give Lives, Give Forever” “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 2 17 พ.ค. 2567 (10:14)
46
แนบ ชลบุรี 43 10 มิ.ย. 2567 (14:10)
47
แบบประเมินความพึงพอใจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 186 15 มิ.ย. 2567 (12:59)
48
แบบประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง “บริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย” (Give Blood, Give Lives, Give Forever) “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 2 13 พ.ค. 2567 (15:37)
49
เอกสารประกอบการบรรยาย No Gift Policy สุพรรณบุรี 10 19 พ.ค. 2567 (20:59)
50
แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน/16 อำเภอ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) สงขลา 45 14 มิ.ย. 2567 (15:19)
51
บัญชีการจัดทำข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด สุโขทัย 73 9 มิ.ย. 2567 (16:27)
52
ลงทะเบียนอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 430 14 มิ.ย. 2567 (14:03)
53
ลิงค์ Zoom ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 สงขลา 26 14 มิ.ย. 2567 (17:49)
54
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 สงขลา 171 14 มิ.ย. 2567 (09:21)
55
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 96 14 มิ.ย. 2567 (16:47)
56
แบบฟอร์มการตรวจสอบทบทวนงานบริการ (e-Service) สำนักพัฒนาระบบบริหาร 186 16 มิ.ย. 2567 (11:57)
57
พิกัดท่าเทียบเรือประมงรางจันทร์ สมุทรสาคร 0 2 พ.ค. 2567 (14:43)
58
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม CoP เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 99 10 มิ.ย. 2567 (20:36)
59
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 222 14 มิ.ย. 2567 (06:48)
60
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 287 12 มิ.ย. 2567 (09:02)