ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
21
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 5 มิย 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 206 15 มิ.ย. 2567 (23:46)
22
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลงาน E–Service สำหรับบริการด้านการเกษตรพื้นฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร (Agricultural Service Provider) สำนักพัฒนาระบบบริหาร 82 14 มิ.ย. 2567 (20:38)
23
5 ชลบุรี 2 10 มิ.ย. 2567 (15:02)
24
4 ชลบุรี 3 30 พ.ค. 2567 (11:31)
25
3 ชลบุรี 8 4 มิ.ย. 2567 (09:42)
26
ประกาศสำนักงาน ชลบุรี 3 10 มิ.ย. 2567 (15:01)
27
รายละเอียดสินค้า ชลบุรี 7 10 มิ.ย. 2567 (15:01)
28
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4-2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 1 28 พ.ค. 2567 (08:50)
29
27.5.67 ชลบุรี 0 27 พ.ค. 2567 (15:36)
30
เอกสารแนบ สผง.สป.กษ. สำนักงานรัฐมนตรี 686 16 มิ.ย. 2567 (14:25)
31
คู่มือแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรี_27052567 สำนักงานรัฐมนตรี 851 16 มิ.ย. 2567 (14:25)
32
แนวปฏิบัติในการสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี 23 30 พ.ค. 2567 (07:40)
33
คู่มือแนวปฏิบัติในการสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี 2 24 พ.ค. 2567 (16:50)
34
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 สงขลา 72 14 มิ.ย. 2567 (14:14)
35
แบบสรุปรายงาน พัทลุง 36 15 มิ.ย. 2567 (17:43)
36
การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2567 - 2570 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 15 29 พ.ค. 2567 (16:47)
37
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 47 10 มิ.ย. 2567 (09:10)
38
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 96 13 มิ.ย. 2567 (07:20)
39
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา ปี 2566 (ฉบับปรับปรุง) สงขลา 0 23 พ.ค. 2567 (09:59)
40
21.5.67 ชลบุรี 39 10 มิ.ย. 2567 (14:10)