ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
281
แนวทางการดำเนินงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 45 17 มี.ค. 2567 (13:56)
282
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 54 13 ก.พ. 2567 (15:48)
283
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 156 11 เม.ย. 2567 (12:58)
284
แบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 พิษณุโลก 28 4 เม.ย. 2567 (14:29)
285
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 ครั้งที่ 4/2566 กองกลาง 108 28 มิ.ย. 2567 (14:51)
286
แบบรายงาน ชลบุรี 42 6 มิ.ย. 2567 (16:43)
287
รายงานการประชุมศูนย์ติดตามภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2567 ชลบุรี 2 3 ก.ค. 2567 (22:01)
288
การรับสมัครเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 กองกลาง 7 1 ธ.ค. 2566 (09:34)
289
การทบทวนข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 1 19 ก.พ. 2567 (10:06)
290
รายชื่อผู้ประสานงานในการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 106 28 มิ.ย. 2567 (09:43)
291
ขอส่งแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 17 20 พ.ค. 2567 (09:03)
292
รายงานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (HERBAL CITY) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566 ชลบุรี 63 14 มิ.ย. 2567 (15:11)
293
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จังหวัดสงขลา สงขลา 4 21 มิ.ย. 2567 (16:02)
294
https://www.youtube.com/watch?v=31tEPZ5H73g ชลบุรี 3 4 ธ.ค. 2566 (11:32)
295
clip VDO N JAJA2 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 0 27 พ.ย. 2566 (09:05)
296
ใบสมัครคัดเลือกเทพี 2567 กองกลาง 258 19 มิ.ย. 2567 (20:30)
297
การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 สงขลา 166 27 มี.ค. 2567 (22:14)
298
แบบสำรวจข้อคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรนักบริหารฯ สถาบันเกษตราธิการ 122 16 ก.ค. 2567 (21:15)
299
รายงานผลการ KICK OFF กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสงขลา สงขลา 18 14 ก.พ. 2567 (14:08)
300
Mobile Application ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 23 พ.ย. 2566 (11:37)