ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
261
แบบตอบรับและเอกสารประกอบคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 44 18 มี.ค. 2567 (10:57)
262
กำหนดการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 532 15 ก.ค. 2567 (09:25)
263
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 680 20 ก.ค. 2567 (07:10)
264
เอกสารประกอบการบรรยาย GECC และหลักเกณฑ์การสมัคร 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 181 17 ก.ค. 2567 (17:39)
265
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2566 สงขลา 59 30 พ.ค. 2567 (16:22)
266
กำหนดการและแบบตอบรับปีใหม่ 2567 กองกลาง 3 22 ธ.ค. 2566 (08:27)
267
รายงานการเงิน สป.กษ. ปี 64 กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 2 7 มิ.ย. 2567 (15:41)
268
เว็บไซต์กระทรวงเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 2 14 ก.พ. 2567 (14:49)
269
Facebook กระทรวงเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 0 18 ธ.ค. 2566 (10:59)
270
รายละเอียด ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 47 สถาบันเกษตราธิการ 1065 17 ก.ค. 2567 (16:53)
271
คู่มือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สงขลา 132 14 ก.ค. 2567 (06:15)
272
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ กองกลาง 269 26 มิ.ย. 2567 (14:28)
273
เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี 30 25 มี.ค. 2567 (20:00)
274
แบบตอบรับร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 สมุทรสาคร 2 14 ธ.ค. 2566 (13:52)
275
67 แบบ ใบสมัครผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ และ คู่เคียง กองกลาง 185 30 มิ.ย. 2567 (07:13)
276
ขอเชิญเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (เดือน ๕ เป็ง) ประจำปี ๒๕๖๗ กองกลาง 1 13 ธ.ค. 2566 (11:44)
277
ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร กองกลาง 60 22 ม.ค. 2567 (15:42)
278
หนังสือแนบ1/2 ชลบุรี 10 13 ธ.ค. 2566 (15:32)
279
E-learning ก.พ. สถาบันเกษตราธิการ 0 3 ม.ค. 2567 (09:35)
280
หนังสือ 11874 สรุปการประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัด ปกษ แจ้งหน่วยงานในสังกัด กองกลาง 493 17 ก.ค. 2567 (12:45)