ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
221
กำหนดการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 530 27 พ.ค. 2567 (11:38)
222
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 672 24 พ.ค. 2567 (09:13)
223
เอกสารประกอบการบรรยาย GECC และหลักเกณฑ์การสมัคร 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 177 11 มิ.ย. 2567 (12:29)
224
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2566 สงขลา 59 30 พ.ค. 2567 (16:22)
225
กำหนดการและแบบตอบรับปีใหม่ 2567 กองกลาง 3 22 ธ.ค. 2566 (08:27)
226
รายงานการเงิน สป.กษ. ปี 64 กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 2 7 มิ.ย. 2567 (15:41)
227
เว็บไซต์กระทรวงเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 2 14 ก.พ. 2567 (14:49)
228
Facebook กระทรวงเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 0 18 ธ.ค. 2566 (10:59)
229
รายละเอียด ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 47 สถาบันเกษตราธิการ 1064 5 มิ.ย. 2567 (17:33)
230
คู่มือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สงขลา 125 14 มิ.ย. 2567 (22:58)
231
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ กองกลาง 268 15 มิ.ย. 2567 (12:19)
232
เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี 30 25 มี.ค. 2567 (20:00)
233
แบบตอบรับร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 สมุทรสาคร 2 14 ธ.ค. 2566 (13:52)
234
67 แบบ ใบสมัครผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ และ คู่เคียง กองกลาง 184 16 มิ.ย. 2567 (06:29)
235
ขอเชิญเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (เดือน ๕ เป็ง) ประจำปี ๒๕๖๗ กองกลาง 1 13 ธ.ค. 2566 (11:44)
236
ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร กองกลาง 60 22 ม.ค. 2567 (15:42)
237
หนังสือแนบ1/2 ชลบุรี 10 13 ธ.ค. 2566 (15:32)
238
E-learning ก.พ. สถาบันเกษตราธิการ 0 3 ม.ค. 2567 (09:35)
239
หนังสือ 11874 สรุปการประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัด ปกษ แจ้งหน่วยงานในสังกัด กองกลาง 490 5 มิ.ย. 2567 (22:11)
240
แนวทางการดำเนินงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 45 17 มี.ค. 2567 (13:56)