ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
201
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 กองกลาง 170 7 มิ.ย. 2567 (05:07)
202
วาระ/แบบตอบรับ ชลบุรี 59 3 เม.ย. 2567 (22:38)
203
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 134 22 เม.ย. 2567 (14:38)
204
คณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 337 10 มิ.ย. 2567 (15:43)
205
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2570 สงขลา 52 23 พ.ค. 2567 (07:54)
206
แบบสำรวจการใช้ประโยชน์และความต้องการพัฒนาระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด กระบี่ 0 17 ม.ค. 2567 (13:21)
207
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมพร 115 13 มิ.ย. 2567 (19:43)
208
บทความ “ส้มจุกจะนะ สินค้า GI” จังหวัดสงขลา สงขลา 0 15 ม.ค. 2567 (14:32)
209
การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 168 14 มิ.ย. 2567 (22:58)
210
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕67 กองกลาง 120 16 พ.ค. 2567 (07:43)
211
ลิงค์ระบบ Zoom การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 70 16 มิ.ย. 2567 (13:16)
212
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 229 3 พ.ค. 2567 (14:10)
213
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม หัวข้อ “Digital Literacy” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 6 ก.พ. 2567 (14:02)
214
เอกสารประชุมจัดงานปีใหม่ ปี 67 - edit 2 กองกลาง 9 18 มี.ค. 2567 (09:55)
215
รายงานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 1/2567 กองกลาง 15 16 ม.ค. 2567 (17:20)
216
เอกสาร/แบบรายงาน ชลบุรี 31 10 มิ.ย. 2567 (14:10)
217
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กองกลาง 550 19 มิ.ย. 2567 (17:56)
218
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 45 15 พ.ค. 2567 (19:19)
219
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 69 18 มิ.ย. 2567 (09:23)
220
แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ชลบุรี 304 6 มิ.ย. 2567 (22:09)