ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
161
แบบตอบรับ/กำหนดการ 16.2.67 ชลบุรี 23 21 ก.พ. 2567 (14:35)
162
แบบตอบรับ ชลบุรี 2 13 ก.พ. 2567 (11:32)
163
เล่มรายงานประจำปี 2566 กาฬสินธุ์ 1 22 ก.พ. 2567 (15:59)
164
รายละเอียดหลักสูตร นบต. 67-69 สถาบันเกษตราธิการ 1368 14 มิ.ย. 2567 (22:06)
165
แบบรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 0 8 ก.พ. 2567 (15:45)
166
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีฯ 2 ก.พ.67 Final กองกลาง 3 1 มี.ค. 2567 (17:45)
167
กษ0201.06_872 6 ก.พ มอบ รป นวนิตย์ พิจารณา ร่วมประชุม ร่วมกับเขตพระนคร กองกลาง 15 20 ก.พ. 2567 (14:26)
168
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา “หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ.ทำบุญ ฟังธรรม จิตใจเบิกบาน” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 115 28 พ.ค. 2567 (13:39)
169
ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ สป.กษ. เรื่องสมาชิกเสียชีวิต กองการเจ้าหน้าที่ 17 25 เม.ย. 2567 (18:04)
170
ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ กระบี่ 15 24 เม.ย. 2567 (15:04)
171
แบบฟอร์มรายงานผล (Linkage Center) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 324 27 พ.ค. 2567 (20:29)
172
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรทฤษฎีใหม่) 2567 พิษณุโลก 101 27 พ.ค. 2567 (11:39)
173
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 111 20 พ.ค. 2567 (09:26)
174
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 77 1 พ.ค. 2567 (09:08)
175
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สงขลา 124 6 มิ.ย. 2567 (10:57)
176
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณปี 2567 คณะอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ 1 (สป.กษ.) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 4 5 ก.พ. 2567 (13:47)
177
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีฯ 2 ก.พ.2567 กองกลาง 179 6 มิ.ย. 2567 (10:52)
178
แบบรับรองรายงานการประชุม (คณะยุทธ กษ) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 71 2 มี.ค. 2567 (21:47)
179
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ 2567 วุฒิสภา กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 14 29 ก.พ. 2567 (16:19)
180
แบบรับรองรายงานการประชุม (จอมขวัญ) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 98 12 มิ.ย. 2567 (09:40)