ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
141
แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมพร 3 25 เม.ย. 2567 (16:20)
142
ร่างหนังสือด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 5 งาน - ม.ค.67 กองเกษตรสารนิเทศ 1 31 ม.ค. 2567 (15:43)
143
นำส่งสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประชาสัมพันธ์ - ม.ค.67 กองเกษตรสารนิเทศ 3 19 ก.พ. 2567 (15:31)
144
แบบข้อมูลและร่างแนวทาง ชลบุรี 50 3 เม.ย. 2567 (22:38)
145
รายงานสมุนไพร 2 ชลบุรี 0 26 ม.ค. 2567 (14:38)
146
แจ้งผลการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ตามประกาศ กองกลาง 71 3 มี.ค. 2567 (13:49)
147
แบบรายงานแผนและผล ชลบุรี 61 12 พ.ค. 2567 (14:45)
148
แบบตอบรับ/กำหนดการ 27.1.67 ชลบุรี 65 22 มี.ค. 2567 (18:59)
149
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 45 27 มี.ค. 2567 (15:12)
150
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2567 สงขลา 83 5 พ.ค. 2567 (12:56)
151
Post Test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 23 ม.ค. 2567 (10:55)
152
Pre Test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 23 ม.ค. 2567 (10:54)
153
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 59 22 เม.ย. 2567 (15:32)
154
แบบบันทึกข้อมูลเกษตรกร ชลบุรี 7 8 มี.ค. 2567 (13:37)
155
เกษตรกรรมยั่งยืน ชุมพร 21 14 ก.พ. 2567 (16:26)
156
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 จำนวน 1 หน้า กองกลาง 10 29 ม.ค. 2567 (09:29)
157
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 กองกลาง 169 21 มี.ค. 2567 (23:39)
158
วาระ/แบบตอบรับ ชลบุรี 59 3 เม.ย. 2567 (22:38)
159
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 134 22 เม.ย. 2567 (14:38)
160
คณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 335 8 พ.ค. 2567 (08:56)