ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
121
เล่มรายงานประจำปี 2566 กาฬสินธุ์ 1 22 ก.พ. 2567 (15:59)
122
รายละเอียดหลักสูตร นบต. 67-69 สถาบันเกษตราธิการ 1351 18 พ.ค. 2567 (15:53)
123
แบบรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 0 8 ก.พ. 2567 (15:45)
124
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีฯ 2 ก.พ.67 Final กองกลาง 3 1 มี.ค. 2567 (17:45)
125
กษ0201.06_872 6 ก.พ มอบ รป นวนิตย์ พิจารณา ร่วมประชุม ร่วมกับเขตพระนคร กองกลาง 15 20 ก.พ. 2567 (14:26)
126
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา “หนึ่งปิ่นโตร่วมใจ สป.กษ.ทำบุญ ฟังธรรม จิตใจเบิกบาน” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 114 9 พ.ค. 2567 (11:09)
127
ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ สป.กษ. เรื่องสมาชิกเสียชีวิต กองการเจ้าหน้าที่ 17 25 เม.ย. 2567 (18:04)
128
ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ กระบี่ 15 24 เม.ย. 2567 (15:04)
129
แบบฟอร์มรายงานผล (Linkage Center) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 322 7 พ.ค. 2567 (08:35)
130
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรทฤษฎีใหม่) 2567 พิษณุโลก 95 30 เม.ย. 2567 (13:56)
131
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 110 13 พ.ค. 2567 (10:46)
132
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 77 1 พ.ค. 2567 (09:08)
133
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สงขลา 113 15 พ.ค. 2567 (08:28)
134
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณปี 2567 คณะอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ 1 (สป.กษ.) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 4 5 ก.พ. 2567 (13:47)
135
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีฯ 2 ก.พ.2567 กองกลาง 178 17 เม.ย. 2567 (15:28)
136
แบบรับรองรายงานการประชุม (คณะยุทธ กษ) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 71 2 มี.ค. 2567 (21:47)
137
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ 2567 วุฒิสภา กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 14 29 ก.พ. 2567 (16:19)
138
แบบรับรองรายงานการประชุม (จอมขวัญ) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 95 15 พ.ค. 2567 (15:04)
139
รับ- ส่งหนังสือราชการและลงบันทึกรายการ กองเกษตรสารนิเทศ 1 31 ม.ค. 2567 (11:29)
140
แบบฟอร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ชุมพร 11 5 ก.พ. 2567 (08:58)