ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1181
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอนใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 42 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1182
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ.2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 66 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1183
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Service) ระหว่าง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Superadmin 65 4 ธ.ค. 2566 (21:47)
1184
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2562 พัทลุง 51 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1185
ข้อมูลทรัพยากร กำแพงเพชร 50 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1186
check list ข้าวครบวงจร 62-62, 62-63 เชียงราย 10 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1187
แบบฟอร์มรายงาน เชียงราย 11 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1188
รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 พัทลุง 10 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1189
15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำแพงเพชร 50 23 พ.ย. 2566 (20:17)
1190
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 กำแพงเพชร 6 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1191
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำแพงเพชร 3 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1192
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำแพงเพชร 26 13 พ.ย. 2566 (13:56)
1193
เอกสารแนบเชิญประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ ผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน ระยอง 52 13 พ.ย. 2566 (14:01)
1194
ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 15 13 พ.ย. 2566 (14:01)
1195
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 27 13 พ.ย. 2566 (14:01)
1196
#191919 กองกลาง 6 13 พ.ย. 2566 (14:01)
1197
อนุกรรมการฝ่ายการผลิตและการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง Superadmin 25 13 พ.ย. 2566 (14:01)
1198
61-11-22 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7-2561 พัทลุง 7 13 พ.ย. 2566 (14:01)
1199
ขอรับการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราและแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยอง 55 13 พ.ย. 2566 (14:01)
1200
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.กำแพงเพชร ประจำเดือนธันวาคม กำแพงเพชร 25 21 ก.พ. 2567 (09:32)