ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1081
โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ประจำปีงบประมาณ 2562 สตูล 9 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1082
โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 สตูล 6 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1083
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2562 สงขลา 23 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1084
จดหมายข่าวเดือนกันยายน2562 สุราษฎร์ธานี 6 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1085
Mobile Application กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สตูล 132 11 ม.ค. 2567 (10:30)
1086
รายงานผลประเมินการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2562 สงขลา 22 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1087
แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สงขลา 29 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1088
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 151 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1089
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการบริหารงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 สงขลา 12 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1090
สรุปรายงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170_ส.ค.62 กองเกษตรสารนิเทศ 45 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1091
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2562 พัทลุง 40 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1092
เอกสารประชุมแนวทางขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของ กษ. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 39 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1093
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการระบบประชุม สงขลา 6 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1094
การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย สงขลา 18 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1095
สรุปมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภาระกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สงขลา 10 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1096
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2562 สงขลา 50 23 ม.ค. 2567 (10:43)
1097
แบบติดตามผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานฯ (Cop) เรื่องการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำนักตรวจสอบภายใน 68 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1098
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สป.กษ. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันเกษตราธิการ 46 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1099
อพก.3_รายงานการประชุมอนุกรรมการ5 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1100
สรุปรายงานการประชุม อพก.ครั้งที่ 5 สงขลา 34 13 พ.ย. 2566 (14:30)