ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1021
สถานการณ์/ผลการประเมิน และการจัดการความเสี่ยงภัยแล้ง วันที่ 27 มี.ค. 63 กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 55 1 มิ.ย. 2567 (01:37)
1022
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชานแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1023
อัตรากำลังจังหวัดสงขลา สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1024
คู่มือการใช้งานGoogle Hangouts ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 109 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1025
แบบฟอร์มลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 129 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1026
แบบติดตามผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ฯ สำนักตรวจสอบภายใน 251 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1027
facebook ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ 16 13 พ.ย. 2566 (14:44)
1028
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลา สงขลา 63 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1029
ลงทะเบียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 219 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1030
คู่มือ Web Conference ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 193 13 พ.ย. 2566 (14:28)
1031
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 2/2563 พัทลุง 5 13 พ.ย. 2566 (14:28)
1032
(ร่าง) รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดสงขลา สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (14:28)
1033
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สงขลา 7 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1034
เกษตรกรร่วมใจ รับมือภัยแล้ง ปี 2563 สงขลา 16 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1035
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 สงขลา 33 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1036
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สงขลา 29 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1037
แบบตอบรับการประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรฐาน TH e-GIF e-CMS version 2.0 on Cloud ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1038
รายงานผลตรวจสอบ สตน.62 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 7 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1039
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2563 เลย 17 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1040
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2563 สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (14:29)