ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1001
แบบสำรวจช่างเกษตรและข้อมูลผู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตร สมุทรปราการ 24 13 พ.ย. 2566 (14:45)
1002
รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2563 พัทลุง 5 13 พ.ย. 2566 (14:45)
1003
แบบรายงานผลการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา 13 13 พ.ย. 2566 (14:45)
1004
คู่มือศูนย์ AIC (31May2020) สงขลา 120 13 พ.ย. 2566 (14:45)
1005
เอกสารประกอบการประชุม เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดสงขลา และการประชุม ผ่านระบบ Application Zoom สงขลา 43 13 พ.ย. 2566 (14:45)
1006
ระเบียบศูนย์ฯ AIC กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 60 13 พ.ย. 2566 (14:45)
1007
https://www.opsmoac.go.th/satun--home สตูล 18 13 พ.ย. 2566 (14:45)
1008
Youtube moac ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 36 11 มิ.ย. 2567 (10:01)
1009
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 สงขลา 23 13 พ.ย. 2566 (14:45)
1010
Web moac ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 29 เม.ย. 2563 (13:20)
1011
Twitter moac ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31 11 มิ.ย. 2567 (10:01)
1012
facebook moac ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 68 11 มิ.ย. 2567 (10:00)
1013
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็นหลัก ลำพูน 41 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1014
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ลำพูน 0 20 เม.ย. 2563 (16:18)
1015
แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่ สงขลา 126 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1016
ร่วมอวยพรผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1017
ร่วมอวยพรผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1018
คู่มือการปฏิบัติงาน อ.พ.ก.2563 มุกดาหาร 55 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1019
สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เดือนมีนาคม 2563 กองเกษตรสารนิเทศ 29 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1020
แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (14:50)