ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
981
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (14:53)
982
การเยียวยา ฟื้นฟูเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 สำนักงานรัฐมนตรี 23 13 พ.ย. 2566 (14:53)
983
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร สำนักงานรัฐมนตรี 132 29 มิ.ย. 2567 (12:59)
984
การบริหารจัดการฝุ่น การเผาในพื้นที่เกษตร สำนักงานรัฐมนตรี 30 29 มิ.ย. 2567 (12:58)
985
VTR แนะนำกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานรัฐมนตรี 17 13 พ.ย. 2566 (14:53)
986
คำสั่ง กษ. 1662/2562 สำนักงานรัฐมนตรี 6 13 พ.ย. 2566 (14:53)
987
ระเบียบวาระ กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 69 13 พ.ย. 2566 (14:53)
988
ร่างรายงาน กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 77 13 พ.ย. 2566 (14:54)
989
สรุปแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 พิษณุโลก 12 13 พ.ค. 2567 (09:40)
990
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พิษณุโลก 15 13 พ.ย. 2566 (14:54)
991
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการจ้างงานระดับตำบล ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1-3 (เพิ่มเติม) สงขลา 34 13 พ.ย. 2566 (14:54)
992
รายงานประจำปี 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พัทลุง 17 13 พ.ย. 2566 (14:51)
993
เรื่องขอความอนุเคราะห์ทบทวนการเข้าร่วมโครงการ1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ระยะที่1-3)ของเกษตรกรที่ขอถอนตัว ยกเลิกและสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สงขลา 10 13 พ.ย. 2566 (14:51)
994
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ 0 3 พ.ย. 2563 (14:25)
995
รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2563 สงขลา 22 13 พ.ย. 2566 (14:51)
996
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการจ้างงานระดับตำบล ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา (รอบที่ 1-3) สงขลา 76 13 พ.ย. 2566 (14:51)
997
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ มุกดาหาร 6 13 พ.ย. 2566 (14:51)
998
แบบกรอกข้อมูลผู้เข้าอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 40-41 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 272 13 พ.ย. 2566 (14:51)
999
เอกสารแนบ ครม.สัญจรพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) กลุ่มติดตามและประเมินผล 118 3 ม.ค. 2567 (10:23)
1000
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ครั้งที่ 4/2563 กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 8 13 พ.ย. 2566 (14:51)