ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
81
กปพ สรุปประชุมแนวทางการบูรณาการสื่อของรัฐในการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ กองกลาง 72 5 เม.ย. 2567 (10:51)
82
13.3.67 ชลบุรี 46 3 พ.ค. 2567 (17:19)
83
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 สงขลา 71 16 พ.ค. 2567 (06:53)
84
โครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำเข้า OPM e-Form) กองกลาง 144 16 พ.ค. 2567 (09:35)
85
คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักงานปลัดกระทรวง กองกลาง 123 7 พ.ค. 2567 (21:42)
86
แนวปฏิบัติ รมต.ลงพื้นที่ เพชรบุรี 2 16 พ.ค. 2567 (09:26)
87
11.3.67 ชลบุรี 0 11 มี.ค. 2567 (10:14)
88
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 6 รอบ ของ สป.กษ. กองกลาง 15 19 มี.ค. 2567 (11:48)
89
รายงาน ตผจ.ไตรมาส 2 สุราษฎร์ธานี 67 2 พ.ค. 2567 (09:20)
90
ข้อมูลเกษตรรายสินค้า กาแฟจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สงขลา 7 20 มี.ค. 2567 (14:08)
91
6.3.67 ชลบุรี 89 10 พ.ค. 2567 (08:52)
92
ประกาศจังหวัดงานกาชาดสงขลา ปี 2567 สงขลา 44 30 เม.ย. 2567 (09:24)
93
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 กองกลาง 747 17 พ.ค. 2567 (10:11)
94
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ กองกลาง 361 17 พ.ค. 2567 (20:32)
95
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในขององค์กร ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 193 2 พ.ค. 2567 (09:36)
96
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในขององค์กร ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 245 11 พ.ค. 2567 (16:47)
97
เอกสารประชุม SCP ครั้งที่ 2/2567 เชียงใหม่ 86 17 พ.ค. 2567 (15:17)
98
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4 / 2567 ชลบุรี 8 16 เม.ย. 2567 (12:29)
99
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม หัวข้อ “ การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิด (Data Catalog & Open Data) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 99 26 มี.ค. 2567 (16:06)
100
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2 สงขลา 6 8 มี.ค. 2567 (15:48)