ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
961
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2563 สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (14:53)
962
ระเบียบวาระการประชุม กองการเจ้าหน้าที่ 5 13 พ.ย. 2566 (14:53)
963
คำสั่ง สป.กษ กองการเจ้าหน้าที่ 64 13 พ.ย. 2566 (14:53)
964
แบบรับรองรายงานการประชุม กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 24 16 ก.ค. 2567 (02:03)
965
รายงานความเสี่ยง หนองคาย 7 13 พ.ย. 2566 (14:53)
966
รายงานความเสี่ยง หนองคาย 5 13 พ.ย. 2566 (14:53)
967
หนองคาย หนองคาย 3 13 พ.ย. 2566 (14:53)
968
สรุป-โครงการความสุข 1 หน้า-8 ธ.ค.63 หนองคาย 4 13 พ.ย. 2566 (14:53)
969
โครงการส่งความสุขมอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์2564 หนองคาย 7 13 พ.ย. 2566 (14:54)
970
ประชุม อ.พ.ก. ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 22 ธันวาคาม 2563 เพชรบูรณ์ 0 21 ธ.ค. 2563 (10:52)
971
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563/64 มุกดาหาร 18 21 ธ.ค. 2566 (21:40)
972
(ร่าง) รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 4/2563 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (14:53)
973
แผนป้องกันการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563/64 กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 1013 13 ก.ค. 2567 (17:12)
974
พื้นที่เสี่ยงต่องการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 164 31 มี.ค. 2567 (15:34)
975
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม) ปี 2563 สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (14:53)
976
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวางแผน และติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 71 13 พ.ย. 2566 (14:53)
977
รายงานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 12 วันที่ 11 พ.ย. 63 กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 42 13 พ.ย. 2566 (14:53)
978
วาระนำเสนอ กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 50 13 พ.ย. 2566 (14:53)
979
ระเบียบวาระ กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 43 13 พ.ย. 2566 (14:53)
980
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 สงขลา 10 13 พ.ย. 2566 (14:53)