ค้นหา QR Code

  • 1240

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
941
ทะเบียนรับส่งงานกลุ่มบริหารงานพัสดุ2564 กองคลัง 416 13 พ.ย. 2566 (15:19)
942
ตอนที่ 2 พัทลุง 39 19 เม.ย. 2567 (21:27)
943
ตอนที่ 1 พัทลุง 31 13 พ.ย. 2566 (15:19)
944
เกษตรกรรมยั่งยืน พัทลุง 67 11 ก.ค. 2567 (09:54)
945
คู่มือข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา สงขลา 22 13 พ.ย. 2566 (15:19)
946
ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ปราจีนบุรี 26 13 พ.ย. 2566 (14:53)
947
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 13 พ.ย. 2566 (14:53)
948
แบบฟอร์มแจ้งปรับปรุงข้อมูลทำเนียบส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 369 13 พ.ย. 2566 (14:53)
949
ประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 31 7 ก.พ. 2567 (06:19)
950
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2563 สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (14:53)
951
(ร่าง)รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2563 สงขลา 9 13 พ.ย. 2566 (14:53)
952
แบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลบุคลากรระดับผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายในระบบ one2moac ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 13 พ.ย. 2566 (14:53)
953
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (14:53)
954
รายงานประจำปี 2563 สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (14:53)
955
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2563 สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (14:53)
956
ระเบียบวาระการประชุม กองการเจ้าหน้าที่ 5 13 พ.ย. 2566 (14:53)
957
คำสั่ง สป.กษ กองการเจ้าหน้าที่ 64 13 พ.ย. 2566 (14:53)
958
แบบรับรองรายงานการประชุม กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 23 13 พ.ย. 2566 (14:53)
959
รายงานความเสี่ยง หนองคาย 7 13 พ.ย. 2566 (14:53)
960
รายงานความเสี่ยง หนองคาย 5 13 พ.ย. 2566 (14:53)