ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
861
การจัดเก็บข้อมูลรายได้ครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้ารวม "กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" จังหวัดสงขลา สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (15:19)
862
เอกสารร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (13 กรกฎาคม 2564) สงขลา 21 13 พ.ย. 2566 (15:19)
863
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สงขลา 16 13 พ.ย. 2566 (15:19)
864
ผลิตภัณฑ์จากส้มแขกสะบ้าย้อย สินค้าสร้างรายได้ พื้นที่ จชต. ข่าวเด่นประเด็นใต้ 17-03-64 สงขลา 3 13 พ.ย. 2566 (15:19)
865
ช่องยูทูปสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 2024 26 พ.ค. 2567 (00:43)
866
เพจสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 2087 9 มิ.ย. 2567 (09:30)
867
เอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (12:45)
868
สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2564 สงขลา 10 13 พ.ย. 2566 (15:19)
869
แบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 ยะลา 400 8 มิ.ย. 2565 (14:39)
870
ระเบียบวาระการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:19)
871
ร่างแผน AIC จังหวัดสงขลา 2564-65 สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:19)
872
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4-2564 ภูเก็ต 61 13 พ.ย. 2566 (15:19)
873
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 สตูล 0 6 พ.ค. 2564 (11:52)
874
การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกต หนองคาย 24 13 พ.ย. 2566 (15:19)
875
ประกาศคณะทำงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 1 - 8 จังหวัดสงขลา สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:19)
876
เอกสารแนบ 1 - 3 หนังสือ กษ 0224.สข/ว 486 ,/ว487 ,/488 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (15:19)
877
การจัดทำร่างแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ปี 2565 - 2570 จังหวัดสงขลา สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (15:20)
878
รายงานการปฏิบัติงานที่บ้าน (กค) กองคลัง 904 3 ก.พ. 2567 (10:57)
879
รายงานการประชุมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3/2564 สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (15:20)
880
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 สงขลา 6 13 พ.ย. 2566 (15:20)