ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
821
คู่มือการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เลย 15 13 พ.ย. 2566 (15:22)
822
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม 2565 สำนักตรวจสอบภายใน 0 15 ต.ค. 2564 (12:13)
823
แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม QA สำนักตรวจสอบภายใน 55 13 พ.ย. 2566 (15:22)
824
แบบสำรวจความต้องการอบรม สำนักตรวจสอบภายใน 4 13 พ.ย. 2566 (15:22)
825
รูปประกอบแบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 หนองคาย 13 13 พ.ย. 2566 (15:22)
826
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 หนองคาย 13 13 พ.ย. 2566 (15:22)
827
กำหนดการบรรยายมาตรฐานการผลิตและการแปรรูป หนองคาย 8 13 พ.ย. 2566 (15:22)
828
รายงานความเสี่ยงของบุุคคลากร สนง.กษ.นค. หนองคาย 3 13 พ.ย. 2566 (15:23)
829
ข้อมูลแผน-ผลรายตำบล รายสินค้า ประจำปี 2564 สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (15:23)
830
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรกิจกรรมติดตามและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา 3 13 พ.ย. 2566 (15:23)
831
สรุปผลการประชุมโคเนื้อ จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 11 13 พ.ย. 2566 (15:23)
832
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ ZOOM สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:23)
833
รายงานการประชุมครั้งที่2ตลาดกลางสินค้าฯ เพชรบุรี 6 13 พ.ย. 2566 (15:20)
834
ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 -12.00 น. สงขลา 32 8 มิ.ย. 2567 (20:29)
835
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 17.30 น. สงขลา 38 13 พ.ย. 2566 (15:21)
836
แบบตอบรับการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564 สงขลา 41 8 มิ.ย. 2567 (19:17)
837
รายงานการประชุมครั้งที่2ตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรีโมเดล เพชรบุรี 24 13 พ.ย. 2566 (15:21)
838
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566 - 2570) สงขลา 131 13 พ.ค. 2567 (10:11)
839
นำเสนอTHP Mart เพชรบุรี 4 13 พ.ย. 2566 (15:21)
840
ฐานข้อมูลลูกหนี้ดำเนินคดี อัพเดททุกเดือน สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 6 13 พ.ย. 2566 (15:21)