ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
741
แบบฟอร์มข้อมูลเกษตรกร ชัยภูมิ 33 13 พ.ย. 2566 (15:24)
742
แบบรายงานของผลการตรวจราชการเขตที่ 13 จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 53 13 พ.ย. 2566 (15:25)
743
ตัวอย่างชนิดสินค้าหอมแดง-ข้าว สุรินทร์ 40 13 พ.ย. 2566 (15:25)
744
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองการเจ้าหน้าที่ 19 13 พ.ย. 2566 (15:25)
745
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สุรินทร์ 132 13 พ.ย. 2566 (15:26)
746
ระเบียบวาระการประชุมฯ หนองคาย 12 13 พ.ย. 2566 (15:26)
747
คำสั่ง ที่1078-2564 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสาวยางระยะที่ 3 หนองคาย 7 13 พ.ย. 2566 (15:26)
748
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 สงขลา 38 2 ม.ค. 2567 (16:01)
749
ข้อมูลลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หนองคาย 15 13 พ.ย. 2566 (15:26)
750
เชิญประชุมผู้ตรวจราชการ หนองคาย 32 13 พ.ย. 2566 (15:26)
751
แนวทางการตรวจทานงานการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านฯ สำนักตรวจสอบภายใน 0 29 ธ.ค. 2564 (11:35)
752
ทำเนียบบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สงขลา 0 24 ธ.ค. 2564 (16:14)
753
ทำเนียบบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สงขลา 84 13 พ.ย. 2566 (15:26)
754
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 สงขลา 80 14 มิ.ย. 2567 (22:58)
755
นายปริญญา บุุรีรักษ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:26)
756
คู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2565 สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:26)
757
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรฯ งบ 65 ครั้งที่ 1/2564 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:27)
758
แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) หนองคาย 5 13 พ.ย. 2566 (15:27)
759
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP+SCD) ครั้งที่ 2/2564 สงขลา 139 13 พ.ย. 2566 (15:27)
760
การประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2564 สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (15:27)