ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
41
2.4.67 ชลบุรี 1 2 เม.ย. 2567 (11:56)
42
แผนงาน/โครงการ เกษตรกรรมยั่งยืน 2567 พิษณุโลก 87 17 พ.ค. 2567 (11:21)
43
29.3.67 ชลบุรี 3 9 เม.ย. 2567 (13:35)
44
ระเบียบวาระการประชุม อุทกภัย บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (13:28)
45
ประชุมปัญหาหมอกควัน บุรีรัมย์ 1 28 มี.ค. 2567 (14:10)
46
รายงานสรุปผลการติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (11:45)
47
แบบรายงาน1-2 ชลบุรี 0 28 มี.ค. 2567 (11:41)
48
2) จัดทำแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (11:37)
49
รายงาน 2.2 ชลบุรี 0 27 มี.ค. 2567 (13:42)
50
รายงาน 2.1 ชลบุรี 4 3 เม.ย. 2567 (09:09)
51
รายงาน 1 ชลบุรี 1 27 มี.ค. 2567 (14:35)
52
เอกสารประกอบตัวชี้วัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รอบ1/2567 สงขลา 14 15 พ.ค. 2567 (08:35)
53
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน Data Hub ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 170 17 พ.ค. 2567 (14:54)
54
รายงาน 3 ชลบุรี 2 27 มี.ค. 2567 (14:36)
55
รายงาน 5 ชลบุรี 1 27 มี.ค. 2567 (14:36)
56
รายงาน 1 ชลบุรี 8 30 เม.ย. 2567 (11:30)
57
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 กองกลาง 73 15 พ.ค. 2567 (16:14)
58
ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2567 สงขลา 28 10 พ.ค. 2567 (20:54)
59
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ครั้งที่ 3/2567 และขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองกลาง 64 20 เม.ย. 2567 (20:54)
60
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 132 ปี กองกลาง 191 14 พ.ค. 2567 (10:19)