ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
241
วาระ/แบบตอบรับ ชลบุรี 59 3 เม.ย. 2567 (22:38)
242
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 134 22 เม.ย. 2567 (14:38)
243
คณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 337 10 มิ.ย. 2567 (15:43)
244
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2570 สงขลา 55 14 ก.ค. 2567 (06:15)
245
แบบสำรวจการใช้ประโยชน์และความต้องการพัฒนาระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด กระบี่ 0 17 ม.ค. 2567 (13:21)
246
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมพร 117 20 ก.ค. 2567 (17:49)
247
บทความ “ส้มจุกจะนะ สินค้า GI” จังหวัดสงขลา สงขลา 0 15 ม.ค. 2567 (14:32)
248
การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 172 8 ก.ค. 2567 (06:30)
249
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕67 กองกลาง 120 16 พ.ค. 2567 (07:43)
250
ลิงค์ระบบ Zoom การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 70 16 มิ.ย. 2567 (13:16)
251
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 230 16 ก.ค. 2567 (13:59)
252
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม หัวข้อ “Digital Literacy” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 6 ก.พ. 2567 (14:02)
253
เอกสารประชุมจัดงานปีใหม่ ปี 67 - edit 2 กองกลาง 10 28 มิ.ย. 2567 (14:51)
254
รายงานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 1/2567 กองกลาง 15 16 ม.ค. 2567 (17:20)
255
เอกสาร/แบบรายงาน ชลบุรี 31 10 มิ.ย. 2567 (14:10)
256
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กองกลาง 559 16 ก.ค. 2567 (08:17)
257
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 45 15 พ.ค. 2567 (19:19)
258
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 591 20 ก.ค. 2567 (15:47)
259
แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ชลบุรี 304 6 มิ.ย. 2567 (22:09)
260
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 67 18 มี.ค. 2567 (10:57)