ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
181
รับ- ส่งหนังสือราชการและลงบันทึกรายการ กองเกษตรสารนิเทศ 1 31 ม.ค. 2567 (11:29)
182
แบบฟอร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ชุมพร 11 5 ก.พ. 2567 (08:58)
183
แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมพร 6 20 พ.ค. 2567 (13:55)
184
ร่างหนังสือด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 5 งาน - ม.ค.67 กองเกษตรสารนิเทศ 1 31 ม.ค. 2567 (15:43)
185
นำส่งสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประชาสัมพันธ์ - ม.ค.67 กองเกษตรสารนิเทศ 3 19 ก.พ. 2567 (15:31)
186
แบบข้อมูลและร่างแนวทาง ชลบุรี 50 3 เม.ย. 2567 (22:38)
187
รายงานสมุนไพร 2 ชลบุรี 0 26 ม.ค. 2567 (14:38)
188
แจ้งผลการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ตามประกาศ กองกลาง 71 3 มี.ค. 2567 (13:49)
189
แบบรายงานแผนและผล ชลบุรี 61 12 พ.ค. 2567 (14:45)
190
แบบตอบรับ/กำหนดการ 27.1.67 ชลบุรี 65 22 มี.ค. 2567 (18:59)
191
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 48 28 พ.ค. 2567 (13:22)
192
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2567 สงขลา 84 8 มิ.ย. 2567 (19:58)
193
Post Test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 23 ม.ค. 2567 (10:55)
194
Pre Test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 23 ม.ค. 2567 (10:54)
195
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 59 22 เม.ย. 2567 (15:32)
196
แบบบันทึกข้อมูลเกษตรกร ชลบุรี 7 8 มี.ค. 2567 (13:37)
197
เกษตรกรรมยั่งยืน ชุมพร 24 20 พ.ค. 2567 (13:55)
198
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 จำนวน 1 หน้า กองกลาง 10 29 ม.ค. 2567 (09:29)
199
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 กองกลาง 170 7 มิ.ย. 2567 (05:07)
200
วาระ/แบบตอบรับ ชลบุรี 59 3 เม.ย. 2567 (22:38)