ค้นหา QR Code

  • 1204

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1
14.6.67 ชลบุรี 7 16 มิ.ย. 2567 (10:42)
2
14.6.67 ชลบุรี 1 14 มิ.ย. 2567 (09:49)
3
ร้านอาหาร พัทลุง 2 14 มิ.ย. 2567 (14:14)
4
เสนอ กฐิน ฝล เห็นชอบ.pdf กองกลาง 32 16 มิ.ย. 2567 (15:55)
5
ผลการให้ความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ เดือน พฤษภาคม 2567 อุดรธานี 2 11 มิ.ย. 2567 (15:01)
6
การประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา สงขลา 25 15 มิ.ย. 2567 (08:53)
7
เอกสารประกอบการประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 71 16 มิ.ย. 2567 (10:57)
8
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 44 14 มิ.ย. 2567 (15:44)
9
การประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา(นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์) วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 สงขลา 2 6 มิ.ย. 2567 (11:49)
10
word ปัตตานี 0 31 พ.ค. 2567 (14:41)
11
word ปัตตานี 0 31 พ.ค. 2567 (14:24)
12
แบบสอบถามความเห็น (ร่าง) ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 91 14 มิ.ย. 2567 (07:53)
13
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2567 โดยวาระเวียน สงขลา 55 15 มิ.ย. 2567 (07:24)
14
30.1.5.67 ชลบุรี 19 7 มิ.ย. 2567 (11:37)
15
30.5.67 ชลบุรี 29 10 มิ.ย. 2567 (09:41)
16
29.5.67 ชลบุรี 31 13 มิ.ย. 2567 (11:26)
17
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2567 – 2570 (Google Form) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 2 29 พ.ค. 2567 (09:46)
18
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2567 – 2570 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 6 29 พ.ค. 2567 (10:38)
19
พิกัด ชลบุรี 0 29 พ.ค. 2567 (09:22)
20
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 สงขลา 67 16 มิ.ย. 2567 (05:44)