ค้นหา QR Code

  • 822

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
161
USER ID และ PASSWORD การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ด้านพืช แจ้งเวียน 4 9 พ.ย. 2565 (09:43)
162
แบบตอบรับ และหนังสือ สรุปผลการประชุม ครั้ง 2 2565 แจ้งเวียน 21 6 ก.พ. 2566 (16:11)
163
คู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดฯ ปี 2565 ประชุม 14 26 พ.ค. 2566 (21:08)
164
แบบตอบรับการประชุมชี้แจงปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ 21-22 ก.ย. 65 ประชุม 0 19 ก.ย. 2565 (11:02)
165
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 แจ้งเวียน 29 31 มี.ค. 2566 (09:08)
166
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อื่นๆ 4 14 ต.ค. 2565 (08:09)
167
(ร่าง) รายงานการประชุมคณอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 แจ้งเวียน 7 12 ต.ค. 2565 (17:04)
168
รายละเอียดการประชุม 16.9.65 ประชุม 873 16 พ.ค. 2566 (16:40)
169
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการระบบ E-Services แบบฟอร์ม 23 13 ก.ย. 2565 (12:58)
170
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเวียน 0 6 ก.ย. 2565 (14:36)
171
ประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2566 ประชุม 25 20 ก.ย. 2565 (09:50)
172
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก เว็บไซต์ 0 29 ส.ค. 2565 (10:54)
173
สรุปรายงานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 จังหวัดสงขลา ประชุม 6 1 ก.ย. 2565 (11:31)
174
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แบบฟอร์ม 40 30 ธ.ค. 2565 (18:24)
175
ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรสงขลา อื่นๆ 9 9 พ.ย. 2565 (09:43)
176
ข้อมูลสรุปผู้บริหารด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อื่นๆ 10 12 ต.ค. 2565 (17:11)
177
ทำเนียบผู้บริหาร กษ. 16 ส.ค. 65 แจ้งเวียน 16 7 เม.ย. 2566 (16:48)
178
สำรวจรายชื่อผู้ขอกู้ ส.ค.-ก.ย. 65 แจ้งเวียน 164 24 พ.ค. 2566 (09:39)
179
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ประชุม 33 28 พ.ย. 2565 (16:22)
180
แบบตอบรับพี่ดึง แบบฟอร์ม 42 2 ก.ย. 2565 (09:35)