ค้นหา QR Code

  • 1059

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
161
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทย (AMAF ครั้งที่ 45) สำนักการเกษตรต่างประเทศ 17 13 พ.ย. 2566 (13:29)
162
คู่มือการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ปี 2566 สงขลา 23 12 ธ.ค. 2566 (22:58)
163
รหัสเข้า Zoom นครสวรรค์ 21 13 พ.ย. 2566 (13:31)
164
ข้อมูล ROPA/Privacy Notice ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 273 25 ก.พ. 2567 (22:19)
165
วีดีทัศน์ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ของหมู่บ้าน จังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (13:30)
166
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ครั้งที่ 3/2566 สงขลา 77 1 ก.พ. 2567 (17:05)
167
เชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ กองกลาง 10 13 พ.ย. 2566 (13:30)
168
แบบรายงาน ชลบุรี 18 6 ธ.ค. 2566 (14:31)
169
แบบฟอร์ม ชลบุรี 8 13 พ.ย. 2566 (13:31)
170
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ชลบุรี 30 1 ก.พ. 2567 (17:07)
171
กำหนดการประชุมร่วมระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงขลา 77 16 ม.ค. 2567 (17:03)
172
แบบตอบรับพี่นก สงขลา 183 20 ก.พ. 2567 (08:47)
173
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สงขลา 168 26 ก.พ. 2567 (10:30)
174
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2566 สงขลา 55 30 ธ.ค. 2566 (10:14)
175
แนวทางการรายงานคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 148 8 ม.ค. 2567 (17:29)
176
ลิงค์ Zoom การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 3/2566 สงขลา 63 18 ก.พ. 2567 (20:53)
177
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 3/2566 สงขลา 215 18 ก.พ. 2567 (20:53)
178
ประชุมสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี 2567 สงขลา 13 6 ธ.ค. 2566 (14:06)
179
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2566 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 0 22 ส.ค. 2566 (15:16)
180
ผลการคัดลือกหมู่บ้านอยู่เย็น 2566 สำนักตรวจราชการ 62 26 พ.ย. 2566 (12:56)