ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
141
นม ผลิตภัณฑ์จากนม อกจ. อุบลราชธานี 2 28 ส.ค. 2566 (04:41)
142
ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2565 สงขลา 79 22 ก.ย. 2566 (10:54)
143
ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา ปี 2565 สงขลา 13 28 ส.ค. 2566 (04:41)
144
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงขลา 11 28 ส.ค. 2566 (04:41)
145
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูง เชียงใหม่ 4 28 ส.ค. 2566 (04:41)
146
QR Code เอกสารแนบ ประชุมคณะอำนวยการ ครั้งที่ 1 2566 กองกลาง 17 28 ส.ค. 2566 (04:41)
147
01 สำเนา หนังสือ ส่งสำเนาคำสั่งคณะทำงาน 2566 ทั้งหมด กองกลาง 4 28 ส.ค. 2566 (04:41)
148
วาระประชุม คณะทำงานอำนวยการ พระราชพิธีพืชมงคล ครั้งที่ 1/2566 กองกลาง 9 28 ส.ค. 2566 (04:41)
149
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลาและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สงขลา 75 11 ก.ย. 2566 (15:26)
150
QR Code คำสั่่งคณะทำงานพระราชพิธีฯ 2566 ตารางประมาณการ และแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม กองกลาง 461 28 ส.ค. 2566 (04:41)
151
คำสั่งคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคล ปี 2566 กองกลาง 10 28 ส.ค. 2566 (04:42)
152
รายงานการประชุมศูนย์ติดตามภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 ปี 2566 ชลบุรี 3 28 ส.ค. 2566 (04:42)
153
ข้อมูลเกษตรรายสินค้า ข้อมูล "ส้มจุกจะนะ" จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงขลา 4 28 ส.ค. 2566 (04:42)
154
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดสงขลา ปี 2565-66 สงขลา 24 28 ส.ค. 2566 (04:42)
155
หนังสือ 1226 สรุปประชุม ปกษ เห็นชอบ ระเบียบ กทม 2555 กองกลาง 13 28 ส.ค. 2566 (04:42)
156
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สงขลา 20 28 ส.ค. 2566 (04:42)
157
บ้านเกษตรกรอำเภอพานทอง ชลบุรี 32 28 ส.ค. 2566 (04:42)
158
บ้านเกษตรกรอำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี 12 30 ส.ค. 2566 (12:24)
159
พิกัดบ้านเกษตรกรอำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 49 12 ก.ย. 2566 (15:00)
160
รายงานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 7 28 ส.ค. 2566 (04:42)