ค้นหา QR Code

  • 1240

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
121
ระเบียบวาระการประชุม อุทกภัย บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (13:28)
122
ประชุมปัญหาหมอกควัน บุรีรัมย์ 1 28 มี.ค. 2567 (14:10)
123
รายงานสรุปผลการติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (11:45)
124
แบบรายงาน1-2 ชลบุรี 0 28 มี.ค. 2567 (11:41)
125
2) จัดทำแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (11:37)
126
รายงาน 2.2 ชลบุรี 0 27 มี.ค. 2567 (13:42)
127
รายงาน 2.1 ชลบุรี 4 3 เม.ย. 2567 (09:09)
128
รายงาน 1 ชลบุรี 1 27 มี.ค. 2567 (14:35)
129
เอกสารประกอบตัวชี้วัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รอบ1/2567 สงขลา 15 30 พ.ค. 2567 (16:21)
130
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน Data Hub ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 193 12 ก.ค. 2567 (22:51)
131
รายงาน 3 ชลบุรี 2 27 มี.ค. 2567 (14:36)
132
รายงาน 5 ชลบุรี 1 27 มี.ค. 2567 (14:36)
133
รายงาน 1 ชลบุรี 8 30 เม.ย. 2567 (11:30)
134
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 กองกลาง 75 15 มิ.ย. 2567 (07:11)
135
ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2567 สงขลา 32 30 พ.ค. 2567 (21:24)
136
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ครั้งที่ 3/2567 และขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองกลาง 64 20 เม.ย. 2567 (20:54)
137
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 132 ปี กองกลาง 196 15 มิ.ย. 2567 (09:01)
138
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 132 ปี กองกลาง 2 28 มี.ค. 2567 (22:40)
139
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 3 3 เม.ย. 2567 (10:42)
140
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ 2567 ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 18 14 เม.ย. 2567 (21:48)