ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
121
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ และ ครม.สัญจร ประจำเดือนกันยายน 2565 แบบฟอร์ม 4 25 ต.ค. 2565 (11:57)
122
แจ้ง USER ID และ PASSWORD การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ด้านประมง แจ้งเวียน 5 9 พ.ย. 2565 (09:41)
123
แจ้ง USER ID และ PASSWORD การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ด้านปศุสัตว์ แจ้งเวียน 4 9 พ.ย. 2565 (09:42)
124
USER ID และ PASSWORD การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ด้านพืช แจ้งเวียน 4 9 พ.ย. 2565 (09:43)
125
แบบตอบรับ และหนังสือ สรุปผลการประชุม ครั้ง 2 2565 แจ้งเวียน 21 6 ก.พ. 2566 (16:11)
126
คู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดฯ ปี 2565 ประชุม 11 25 ก.พ. 2566 (16:22)
127
แบบตอบรับการประชุมชี้แจงปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ 21-22 ก.ย. 65 ประชุม 0 19 ก.ย. 2565 (11:02)
128
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 แจ้งเวียน 28 14 ก.พ. 2566 (15:47)
129
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อื่นๆ 4 14 ต.ค. 2565 (08:09)
130
(ร่าง) รายงานการประชุมคณอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 แจ้งเวียน 7 12 ต.ค. 2565 (17:04)
131
รายละเอียดการประชุม 16.9.65 ประชุม 870 1 มี.ค. 2566 (14:37)
132
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการระบบ E-Services แบบฟอร์ม 23 13 ก.ย. 2565 (12:58)
133
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเวียน 0 6 ก.ย. 2565 (14:36)
134
ประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2566 ประชุม 25 20 ก.ย. 2565 (09:50)
135
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก เว็บไซต์ 0 29 ส.ค. 2565 (10:54)
136
สรุปรายงานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 จังหวัดสงขลา ประชุม 6 1 ก.ย. 2565 (11:31)
137
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แบบฟอร์ม 40 30 ธ.ค. 2565 (18:24)
138
ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรสงขลา อื่นๆ 9 9 พ.ย. 2565 (09:43)
139
ข้อมูลสรุปผู้บริหารด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อื่นๆ 10 12 ต.ค. 2565 (17:11)
140
ทำเนียบผู้บริหาร กษ. 16 ส.ค. 65 แจ้งเวียน 15 23 มี.ค. 2566 (13:49)