ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
101
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายทำนนท์ แซ่ลี้ ประจำปี 2566 ชลบุรี 5 28 ส.ค. 2566 (04:38)
102
นางสาวนุชจรี บุญมี ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ปี 2566 จังหวัดชลบุรี ชลบุรี 6 28 ส.ค. 2566 (04:38)
103
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 3/2566 กองกลาง 119 28 ส.ค. 2566 (04:38)
104
แบบตอบรับ ประชุม คทง.อำนวยการ ครั้งที่ 3 2566 กองกลาง 88 28 ส.ค. 2566 (04:38)
105
ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 กองกลาง 489 14 ก.ย. 2566 (21:23)
106
รายงานการประชุม คณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 พระราชพิธีพืชมงคล กองกลาง 114 5 ก.ย. 2566 (06:49)
107
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 กองกลาง 42 5 ก.ย. 2566 (06:49)
108
ผัง สนามหลวงพืชมงคล update 2 พ.ค. 66 กองกลาง 3 28 ส.ค. 2566 (04:38)
109
ลิงค์การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 2/2566 สงขลา 59 13 ก.ย. 2566 (13:16)
110
การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 สงขลา 92 2 ก.ย. 2566 (19:09)
111
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ SCP ครั้งที่ 2/2566 สงขลา 265 14 ก.ย. 2566 (11:41)
112
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพระราชพิธี ที่ 2 2566 27 มีค 66 กองกลาง 5 28 ส.ค. 2566 (04:40)
113
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนเมษายน 2566 สงขลา 1 28 ส.ค. 2566 (04:40)
114
ร่าง วาระการประชุม ครั้งที่ 2-2566 134 กองกลาง 50 28 ส.ค. 2566 (04:40)
115
ร่าง วาระการประชุม แบบตอบรับ ประชุมคณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 กองกลาง 155 28 ส.ค. 2566 (04:40)
116
ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเกษตรสารนิเทศ 0 21 เม.ย. 2566 (10:26)
117
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 497 20 ก.ย. 2566 (07:48)
118
ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 0 11 เม.ย. 2566 (13:43)
119
การประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประเภทอำนวยการ) สำนักตรวจราชการ 7 28 ส.ค. 2566 (04:40)
120
QR Code เอกสารแนบ ประชุมคณะทำงานฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 2566 4 เม.ย.66 กองกลาง 1 28 ส.ค. 2566 (04:40)