ค้นหา QR Code

  • 1059

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
81
รายงานการเงิน สป.กษ. ปี 64 กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 1 22 ม.ค. 2567 (14:20)
82
เว็บไซต์กระทรวงเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 2 14 ก.พ. 2567 (14:49)
83
Facebook กระทรวงเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 0 18 ธ.ค. 2566 (10:59)
84
รายละเอียด ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 47 สถาบันเกษตราธิการ 1026 24 ก.พ. 2567 (14:27)
85
คู่มือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สงขลา 105 23 ก.พ. 2567 (10:24)
86
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ กองกลาง 226 25 ก.พ. 2567 (06:42)
87
เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี 28 9 ก.พ. 2567 (14:24)
88
แบบตอบรับร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 สมุทรสาคร 2 14 ธ.ค. 2566 (13:52)
89
67 แบบ ใบสมัครผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ และ คู่เคียง กองกลาง 180 4 ก.พ. 2567 (16:18)
90
ขอเชิญเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (เดือน ๕ เป็ง) ประจำปี ๒๕๖๗ กองกลาง 1 13 ธ.ค. 2566 (11:44)
91
ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร กองกลาง 60 22 ม.ค. 2567 (15:42)
92
หนังสือแนบ1/2 ชลบุรี 10 13 ธ.ค. 2566 (15:32)
93
E-learning ก.พ. สถาบันเกษตราธิการ 0 3 ม.ค. 2567 (09:35)
94
หนังสือ 11874 สรุปการประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัด ปกษ แจ้งหน่วยงานในสังกัด กองกลาง 466 25 ก.พ. 2567 (12:10)
95
แนวทางการดำเนินงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 44 7 ก.พ. 2567 (06:50)
96
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 54 13 ก.พ. 2567 (15:48)
97
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 155 13 ก.พ. 2567 (15:48)
98
แบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 พิษณุโลก 26 9 ก.พ. 2567 (14:24)
99
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 ครั้งที่ 4/2566 กองกลาง 105 8 ม.ค. 2567 (15:12)
100
แบบรายงาน ชลบุรี 16 13 ก.พ. 2567 (11:26)