ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
881
แบบตอบรับประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ภาคตะวันออก ชลบุรี 31 13 พ.ย. 2566 (15:21)
882
ข้อมูลจุดดูงานของผู้แทนพิเศษรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:21)
883
การประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 5/2564 (สำหรับอาสาฯ) สงขลา 75 13 พ.ย. 2566 (15:21)
884
การประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 5/2564 (สำหรับเจ้าหน้าที่) สงขลา 18 13 พ.ย. 2566 (15:21)
885
เอกสารประกอบการฝึกอบรมสมุนไพร ชลบุรี 146 18 มิ.ย. 2567 (23:52)
886
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 112 13 พ.ย. 2566 (12:46)
887
รายงานการประชุมสรุปผลแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ชลบุรี 7 13 พ.ย. 2566 (15:21)
888
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ชลบุรี 249 25 มิ.ย. 2567 (23:12)
889
เวปไซต์สำนักงาน ลำพูน 4 13 พ.ย. 2566 (15:21)
890
การตอบรับเข้าร่วมการประชุม สงขลา 24 13 พ.ย. 2566 (15:21)
891
แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการ 1 ตำบล สงขลา 98 13 พ.ย. 2566 (15:21)
892
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 57 13 พ.ย. 2566 (15:18)
893
แบบประเมินความรู้ความสามารถ สงขลา 23 13 พ.ย. 2566 (15:18)
894
ระบบลงชื่อผู้เข้าสอบ สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:18)
895
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ชลบุรี 21 13 พ.ย. 2566 (15:18)
896
แบบติดตามความพึงพอใจการใช้นวัตกรรมการประชุมติดตามงานในยุค New Normal ชลบุรี 4 13 พ.ย. 2566 (15:18)
897
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (15:18)
898
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC และคณะกรรมการเกษตร 4.0 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 0 22 ก.ค. 2564 (16:56)
899
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 สงขลา 127 2 ก.พ. 2567 (15:52)
900
การจัดเก็บข้อมูลรายได้ครัวเรือนเกษตรกรผู้เข้ารวม "กิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่" จังหวัดสงขลา สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (15:19)