ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
821
เพจสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 2082 14 พ.ค. 2567 (18:57)
822
เอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โครงการ 1 ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (12:45)
823
สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2564 สงขลา 10 13 พ.ย. 2566 (15:19)
824
แบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 ยะลา 400 8 มิ.ย. 2565 (14:39)
825
ระเบียบวาระการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:19)
826
ร่างแผน AIC จังหวัดสงขลา 2564-65 สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:19)
827
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4-2564 ภูเก็ต 61 13 พ.ย. 2566 (15:19)
828
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 สตูล 0 6 พ.ค. 2564 (11:52)
829
การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกต หนองคาย 24 13 พ.ย. 2566 (15:19)
830
ประกาศคณะทำงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 1 - 8 จังหวัดสงขลา สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:19)
831
เอกสารแนบ 1 - 3 หนังสือ กษ 0224.สข/ว 486 ,/ว487 ,/488 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (15:19)
832
การจัดทำร่างแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ปี 2565 - 2570 จังหวัดสงขลา สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (15:20)
833
รายงานการปฏิบัติงานที่บ้าน (กค) กองคลัง 904 3 ก.พ. 2567 (10:57)
834
รายงานการประชุมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3/2564 สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (15:20)
835
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 สงขลา 6 13 พ.ย. 2566 (15:20)
836
ข้อมูลภาคการเกษตรจังหวัดสงขลา ปี 2563 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (15:20)
837
รายงานการประชุม ผตร. รอบที่1 หนองคาย. หนองคาย 44 13 พ.ย. 2566 (15:20)
838
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 197 1 พ.ค. 2567 (15:54)
839
เอกสารประกอบการประชุม ผตร.23 มี.ค.2564 หนองคาย 4 13 พ.ย. 2566 (15:20)
840
เอกสารประกอบการประชุม ผตร.23 มี.ค.2564 หนองคาย 53 13 พ.ย. 2566 (15:20)