ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
801
สรุปรายงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170_ส.ค.62 กองเกษตรสารนิเทศ 42 28 ส.ค. 2566 (04:49)
802
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2562 พัทลุง 37 28 ส.ค. 2566 (04:49)
803
เอกสารประชุมแนวทางขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของ กษ. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 36 28 ส.ค. 2566 (04:49)
804
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการระบบประชุม สงขลา 4 28 ส.ค. 2566 (04:49)
805
การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย สงขลา 15 28 ส.ค. 2566 (04:49)
806
สรุปมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภาระกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สงขลา 7 28 ส.ค. 2566 (04:49)
807
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2562 สงขลา 44 28 ส.ค. 2566 (04:49)
808
แบบติดตามผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานฯ (Cop) เรื่องการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำนักตรวจสอบภายใน 65 28 ส.ค. 2566 (04:49)
809
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สป.กษ. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันเกษตราธิการ 43 28 ส.ค. 2566 (04:49)
810
อพก.3_รายงานการประชุมอนุกรรมการ5 สงขลา 25 28 ส.ค. 2566 (04:49)
811
สรุปรายงานการประชุม อพก.ครั้งที่ 5 สงขลา 31 28 ส.ค. 2566 (04:49)
812
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี 2562 เพชรบุรี 16 28 ส.ค. 2566 (04:49)
813
บทสรุปผู้บริหารผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ 2562 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 279 28 ส.ค. 2566 (04:49)
814
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา สงขลา 19 28 ส.ค. 2566 (04:49)
815
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ตรวจราชการ" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 574 23 ก.ย. 2566 (12:04)
816
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 79 28 ส.ค. 2566 (04:49)
817
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การบริหารจัดการข้อร้องเรียน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 190 28 ส.ค. 2566 (04:49)
818
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การสงเคราะห์เกษตรกร" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 161 28 ส.ค. 2566 (04:49)
819
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การช่วยเหลือเกษตรกและผู้ยากจน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 254 28 ส.ค. 2566 (04:49)
820
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 145 28 ส.ค. 2566 (04:49)