ค้นหา QR Code

  • 1138

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
61
คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักงานปลัดกระทรวง กองกลาง 120 17 เม.ย. 2567 (15:28)
62
แนวปฏิบัติ รมต.ลงพื้นที่ เพชรบุรี 1 19 มี.ค. 2567 (11:48)
63
11.3.67 ชลบุรี 0 11 มี.ค. 2567 (10:14)
64
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 6 รอบ ของ สป.กษ. กองกลาง 15 19 มี.ค. 2567 (11:48)
65
รายงาน ตผจ.ไตรมาส 2 สุราษฎร์ธานี 66 25 เม.ย. 2567 (14:22)
66
ข้อมูลเกษตรรายสินค้า กาแฟจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สงขลา 7 20 มี.ค. 2567 (14:08)
67
6.3.67 ชลบุรี 86 21 เม.ย. 2567 (20:10)
68
ประกาศจังหวัดงานกาชาดสงขลา ปี 2567 สงขลา 43 18 เม.ย. 2567 (09:41)
69
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 กองกลาง 709 25 เม.ย. 2567 (15:24)
70
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ กองกลาง 355 22 เม.ย. 2567 (21:22)
71
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในขององค์กร ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 190 5 เม.ย. 2567 (20:59)
72
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในขององค์กร ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 234 23 เม.ย. 2567 (19:04)
73
เอกสารประชุม SCP ครั้งที่ 2/2567 เชียงใหม่ 83 25 เม.ย. 2567 (08:49)
74
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4 / 2567 ชลบุรี 8 16 เม.ย. 2567 (12:29)
75
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม หัวข้อ “ การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิด (Data Catalog & Open Data) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 99 26 มี.ค. 2567 (16:06)
76
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 2 สงขลา 6 8 มี.ค. 2567 (15:48)
77
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สงขลา 0 28 ก.พ. 2567 (10:51)
78
แบบตอบรับการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง สงขลา 0 28 ก.พ. 2567 (10:49)
79
รายงานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 22 11 มี.ค. 2567 (12:14)
80
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สงขลา 87 24 เม.ย. 2567 (10:25)