ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
761
คำสั่งจังหวัดสงขลา แต่งตั้งอาสาสมัครเกษตรฯ สงขลา 12 13 พ.ย. 2566 (15:27)
762
กษ.0212/6550 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:27)
763
กษ 1009/ว174 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:27)
764
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตร สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:27)
765
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องประเภท คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรกิตติมศักดิ์ สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:27)
766
รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (Single Command Province : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD) ครั้งที่ 1/2564 สงขลา 62 13 พ.ย. 2566 (15:27)
767
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ที่ 2/2561 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:27)
768
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ที่ 1/2561 สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:27)
769
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:27)
770
การตอบรับเข้าร่วมประชุม สงขลา 25 13 พ.ย. 2566 (15:27)
771
แผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย หนองคาย 3 13 พ.ย. 2566 (15:27)
772
รายงานประจำปี 2564 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 34 13 พ.ย. 2566 (15:27)
773
เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาวคาดแดง) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 60 13 พ.ย. 2566 (15:24)
774
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี 2564 จังหวัดสงขลา สงขลา 22 12 มิ.ย. 2567 (01:58)
775
.ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมพร้อมคำอธิบาย หนองคาย 4 13 พ.ย. 2566 (15:24)
776
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา หนองคาย 4 13 พ.ย. 2566 (15:24)
777
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนองคาย 21 13 พ.ย. 2566 (15:24)
778
ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร สงขลา 40 13 พ.ย. 2566 (15:24)
779
การเบิกจ่ายการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) สงขลา 14 13 พ.ย. 2566 (15:24)
780
โครงการพาณิชย์ !!!! ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:24)