ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
761
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Service) ระหว่าง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อื่นๆ 59 7 ก.ย. 2564 (14:38)
762
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2562 แจ้งเวียน 47 7 มี.ค. 2562 (09:19)
763
ข้อมูลทรัพยากร อื่นๆ 46 1 มี.ค. 2563 (23:01)
764
check list ข้าวครบวงจร 62-62, 62-63 แบบฟอร์ม 6 10 ต.ค. 2562 (01:44)
765
แบบฟอร์มรายงาน แบบฟอร์ม 7 10 ต.ค. 2562 (01:44)
766
รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561 ประชุม 6 15 ม.ค. 2562 (06:45)
767
15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ 33 16 มิ.ย. 2565 (15:32)
768
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อื่นๆ 2 27 ธ.ค. 2561 (10:25)
769
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 อื่นๆ 0 25 ธ.ค. 2561 (14:57)
770
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเวียน 22 2 ม.ค. 2562 (11:54)
771
เอกสารแนบเชิญประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ ผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน ประชุม 48 25 ก.ค. 2562 (09:56)
772
ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เว็บไซต์ 11 4 ก.พ. 2563 (11:02)
773
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เว็บไซต์ 23 5 ต.ค. 2564 (10:04)
774
#191919 อื่นๆ 2 13 ธ.ค. 2561 (16:22)
775
อนุกรรมการฝ่ายการผลิตและการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง อื่นๆ 19 3 ส.ค. 2565 (14:43)
776
61-11-22 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7-2561 ประชุม 5 16 ม.ค. 2562 (13:46)
777
ขอรับการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราและแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อื่นๆ 52 17 ม.ค. 2562 (09:29)
778
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.กำแพงเพชร ประจำเดือนธันวาคม ประชุม 20 3 ธ.ค. 2561 (16:23)
779
รวมกฏหมายเกษตร อื่นๆ 51 26 พ.ย. 2564 (16:22)
780
คู่มือQRcode แจ้งเวียน 12 22 มี.ค. 2566 (14:56)