ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
741
แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๒ อื่นๆ 118 7 มี.ค. 2562 (13:10)
742
คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกล ( Web-Conference ) Ver.7 ประชุม 5 7 พ.ค. 2562 (02:23)
743
คู่มือการออกบัตรและทะเบียนควบคุมบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แจ้งเวียน 19 10 มี.ค. 2564 (14:29)
744
แบบ ผป 02 ประชุม สนง. 11 ก.พ. 62 ประชุม 0 10 ก.พ. 2562 (10:45)
745
ข้อมูลทางกายภาพศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท 2562 อื่นๆ 17 1 พ.ย. 2565 (15:44)
746
ข้อมูลทางกายภาพศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อื่นๆ 9 1 มี.ค. 2563 (22:59)
747
รายชื่อฐานข้อมูลเอกสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบ แจ้งเวียน 35 19 ก.ย. 2562 (12:57)
748
รายชื่อฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐที่มีความพร้อมให้บริการประชาชน แจ้งเวียน 45 13 มิ.ย. 2562 (13:21)
749
การขออนุญาตเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน อื่นๆ 44 1 มี.ค. 2563 (23:05)
750
แผ่นพับแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะโรคใบด่างมันสำปะหลัง อื่นๆ 1 1 ก.พ. 2562 (11:01)
751
แผนพับเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง อื่นๆ 1 1 ก.พ. 2562 (11:01)
752
คู่มือการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง อื่นๆ 1 1 ก.พ. 2562 (11:00)
753
เว็บไซต์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เว็บไซต์ 3 27 ก.พ. 2562 (11:41)
754
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เว็บไซต์ 1 1 ก.พ. 2562 (10:48)
755
ข่าวเกษตรลพบุรี Lopburi Agri.News เว็บไซต์ 1 1 ก.พ. 2562 (10:29)
756
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล แจ้งเวียน 109 16 พ.ค. 2562 (16:16)
757
แบบสำรวจความคิดเห็น การรับรู้และเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านโครงสร้างการบริหารงานระดับจังหวัด แบบฟอร์ม 1903 13 มิ.ย. 2564 (16:16)
758
หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการขออนุญาตเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองและขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน อื่นๆ 4 1 ก.พ. 2562 (15:27)
759
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอนใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) อื่นๆ 38 26 ม.ค. 2564 (13:19)
760
ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ.2561 อื่นๆ 62 17 ต.ค. 2562 (15:12)