ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
741
คู่มือ Web Conference ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 190 28 ส.ค. 2566 (04:52)
742
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 2/2563 พัทลุง 2 28 ส.ค. 2566 (04:52)
743
(ร่าง) รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดสงขลา สงขลา 14 28 ส.ค. 2566 (04:52)
744
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สงขลา 4 28 ส.ค. 2566 (04:52)
745
เกษตรกรร่วมใจ รับมือภัยแล้ง ปี 2563 สงขลา 13 28 ส.ค. 2566 (04:52)
746
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 สงขลา 30 28 ส.ค. 2566 (04:52)
747
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สงขลา 24 28 ส.ค. 2566 (04:52)
748
แบบตอบรับการประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรฐาน TH e-GIF e-CMS version 2.0 on Cloud ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 28 ส.ค. 2566 (04:52)
749
รายงานผลตรวจสอบ สตน.62 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 4 28 ส.ค. 2566 (04:52)
750
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2563 เลย 14 28 ส.ค. 2566 (04:52)
751
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2563 สงขลา 5 28 ส.ค. 2566 (04:48)
752
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2563 สงขลา 12 28 ส.ค. 2566 (04:48)
753
โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 8 28 ส.ค. 2566 (04:48)
754
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 1/2563 พัทลุง 12 30 ม.ค. 2563 (11:20)
755
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 171 28 ส.ค. 2566 (04:48)
756
แบบตอบรับการลงตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี พ.ศ. 2563 (กนท.) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 16 28 ส.ค. 2566 (04:48)
757
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2562 สงขลา 13 28 ส.ค. 2566 (04:49)
758
รายงานผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สตูล 0 7 ม.ค. 2563 (09:14)
759
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว 3579 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 ฉะเชิงเทรา 5 28 ส.ค. 2566 (04:49)
760
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 8/2562 พัทลุง 2 28 ส.ค. 2566 (04:49)