ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
721
Web moac ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 29 เม.ย. 2563 (13:20)
722
Twitter moac ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 13 ก.ย. 2566 (13:52)
723
facebook moac ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 61 13 ก.ย. 2566 (13:51)
724
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ประเด็นหลัก ลำพูน 38 28 ส.ค. 2566 (04:57)
725
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ลำพูน 0 20 เม.ย. 2563 (16:18)
726
แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่ สงขลา 123 28 ส.ค. 2566 (04:57)
727
ร่วมอวยพรผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 28 ส.ค. 2566 (04:57)
728
ร่วมอวยพรผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 28 ส.ค. 2566 (04:57)
729
คู่มือการปฏิบัติงาน อ.พ.ก.2563 มุกดาหาร 52 28 ส.ค. 2566 (04:57)
730
สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เดือนมีนาคม 2563 กองเกษตรสารนิเทศ 26 28 ส.ค. 2566 (04:57)
731
แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา สงขลา 14 28 ส.ค. 2566 (04:52)
732
สถานการณ์/ผลการประเมิน และการจัดการความเสี่ยงภัยแล้ง วันที่ 27 มี.ค. 63 กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 50 28 ส.ค. 2566 (04:52)
733
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชานแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 สงขลา 17 28 ส.ค. 2566 (04:52)
734
อัตรากำลังจังหวัดสงขลา สงขลา 2 28 ส.ค. 2566 (04:52)
735
คู่มือการใช้งานGoogle Hangouts ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 106 28 ส.ค. 2566 (04:52)
736
แบบฟอร์มลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 126 28 ส.ค. 2566 (04:52)
737
แบบติดตามผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ฯ สำนักตรวจสอบภายใน 248 28 ส.ค. 2566 (04:52)
738
facebook ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ 14 28 ส.ค. 2566 (04:52)
739
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลา สงขลา 60 28 ส.ค. 2566 (04:52)
740
ลงทะเบียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 216 28 ส.ค. 2566 (04:52)