ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
701
(ร่าง) รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 22563 (ครั้งที่ 3) สงขลา 6 28 ส.ค. 2566 (04:52)
702
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทศโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 สงขลา 45 28 ส.ค. 2566 (04:52)
703
เอกสารนิทรรศการสมุนไพร 63 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 8 28 ส.ค. 2566 (04:52)
704
สรุปข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการในการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ จังหวัดสงขลา สงขลา 20 28 ส.ค. 2566 (04:52)
705
การพัฒนาเว็บพลิเคชันด้วย Laravel Framework ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 28 ส.ค. 2566 (04:52)
706
สำรวจการรับรู้63 สุราษฎร์ธานี 38 28 ส.ค. 2566 (04:52)
707
จดหมายข่าวด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 581 28 ก.ย. 2566 (10:44)
708
ระเบียบวาระการประชุม พัทลุง 26 28 ส.ค. 2566 (04:52)
709
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm .com สตูล 26 28 ส.ค. 2566 (04:52)
710
แบบสอบถามเกษตรกร เพื่อทราบผลกระทบจาก COVID -19 พิษณุโลก 0 24 มิ.ย. 2563 (09:28)
711
รายงานผลการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กองเกษตรสารนิเทศ 36 28 ส.ค. 2566 (04:57)
712
แบบสำรวจช่างเกษตรและข้อมูลผู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตร สมุทรปราการ 21 28 ส.ค. 2566 (04:57)
713
รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2563 พัทลุง 3 28 ส.ค. 2566 (04:57)
714
แบบรายงานผลการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา 10 28 ส.ค. 2566 (04:57)
715
คู่มือศูนย์ AIC (31May2020) สงขลา 117 28 ส.ค. 2566 (04:57)
716
เอกสารประกอบการประชุม เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดสงขลา และการประชุม ผ่านระบบ Application Zoom สงขลา 41 28 ส.ค. 2566 (04:57)
717
ระเบียบศูนย์ฯ AIC กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 57 28 ส.ค. 2566 (04:57)
718
https://www.opsmoac.go.th/satun--home สตูล 15 28 ส.ค. 2566 (04:57)
719
Youtube moac ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 32 14 ก.ย. 2566 (09:13)
720
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 สงขลา 20 28 ส.ค. 2566 (04:57)