ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
681
สอบบ้านลาด เพชรบุรี 122 28 ส.ค. 2566 (04:58)
682
คู่มือ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพชรบุรี 35 28 ส.ค. 2566 (04:58)
683
ขอส่งผลการประชุมหารือผลคะแนนการประกวดอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับ ดีเด่น จังหวัดสงขลา สงขลา 7 28 ส.ค. 2566 (04:58)
684
123 นครนายก 7 28 ส.ค. 2566 (04:58)
685
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สงขลา 16 28 ส.ค. 2566 (04:58)
686
เป้าหมายพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา สงขลา 89 28 ส.ค. 2566 (04:58)
687
(ร่าง) สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2563 สงขลา 10 28 ส.ค. 2566 (04:58)
688
ข้อมูลการติดตามการส่งเสริมอาชีพผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 (4 อำเภอชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา) สงขลา 7 28 ส.ค. 2566 (04:58)
689
การขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สงขลา 138 28 ส.ค. 2566 (04:58)
690
รายงานผลการปฎิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สงขลา 5 28 ส.ค. 2566 (04:58)
691
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สงขลา 76 28 ส.ค. 2566 (04:52)
692
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา สงขลา 4 28 ส.ค. 2566 (04:52)
693
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3 การประชุมการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2561 - 2565 (ทบทวน ปี 2565) ครั้งที่ 1/2563 สงขลา 38 28 ส.ค. 2566 (04:52)
694
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 5-2563 พัทลุง 2 28 ส.ค. 2566 (04:52)
695
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 5-2563 พัทลุง 2 28 ส.ค. 2566 (04:52)
696
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 ครั้งที่ 1 - 3 สงขลา 22 28 ส.ค. 2566 (04:52)
697
แบบตอบรับการประชุมคณะกรรมการ AIC ครั้งที่3/2563 หน่วยงานนอกสังกัด กษ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 28 28 ส.ค. 2566 (04:52)
698
แบบตอบรับการประชุมคณะกรรมการ AIC ครั้งที่ 3/2563 หน่วยงานสังกัด กษ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 27 28 ส.ค. 2566 (04:52)
699
แบบตอบรับการประชุมคณะกรรมการ AIC ครั้งที่ 3/2563 ของ สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 269 28 ส.ค. 2566 (04:52)
700
เอกสารการประชุมคณะกรรมการ AIC ครั้งที่ 3/2563 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 1107 28 ส.ค. 2566 (04:52)