ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
681
เอกสารประกอบการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2565 จังหวัดสงขลา สงขลา 7 13 พ.ย. 2566 (15:22)
682
VTR เกษตรมูลค่าสูงอำเภอหาดใหญ่ บ้านทุ่งงาย 1 สงขลา 83 7 ก.พ. 2567 (14:34)
683
รายงานการประชุมคณะอนุกรรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 สงขลา 0 8 มี.ค. 2565 (08:09)
684
การติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2562-2563 จังหวัดสงขลา สงขลา 140 13 พ.ย. 2566 (15:22)
685
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สงขลา 118 12 ก.พ. 2567 (23:40)
686
การบันทึกข้อมูลการติดตามเกษตรกรกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:22)
687
MOC_Meet21Ffeb ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 78 13 พ.ย. 2566 (15:22)
688
รายงานการประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (15:22)
689
รายงานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2565 สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:22)
690
งานทอดผ้าป่า ณ ที่พักสงฆ์บ้านคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (12:43)
691
เอกสารประกอบการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565 จังหวัดสงขลา สงขลา 86 13 พ.ย. 2566 (15:23)
692
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการติดตั้งระบบสำหรับการประชุม จังหวัดสงขลา สงขลา 53 13 พ.ย. 2566 (15:23)
693
คลิปสอนการคำนวณวิเคราะห์ฯ 1 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 18 13 พ.ย. 2566 (15:23)
694
คลิปสอนการคำนวณวิเคราะห์ฯ 2 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 0 11 ก.พ. 2565 (11:24)
695
แบบรายงานแผนงาน/โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในระดับตำบลในรายสินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดสงขลา สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:23)
696
ตารางข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ปี 2565 (ด้านพืช, ด้านสัตว์, ด้านประมง) จังหวัดสงขลา สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:23)
697
แบบตอบรับ กลุ่มช่วยเหลือ 1 สงขลา 14 13 พ.ย. 2566 (15:23)
698
ทำเนียบบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไฟล์ออนไลน์) สงขลา 283 2 ธ.ค. 2566 (19:05)
699
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 สงขลา 52 13 พ.ย. 2566 (15:23)
700
แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (นำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงขลา 140 10 พ.ค. 2567 (12:20)