ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
661
รายงานประจำปี 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พัทลุง 14 28 ส.ค. 2566 (04:59)
662
เรื่องขอความอนุเคราะห์ทบทวนการเข้าร่วมโครงการ1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ระยะที่1-3)ของเกษตรกรที่ขอถอนตัว ยกเลิกและสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สงขลา 7 28 ส.ค. 2566 (04:59)
663
แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ 0 3 พ.ย. 2563 (14:25)
664
รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2563 สงขลา 19 28 ส.ค. 2566 (04:59)
665
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการจ้างงานระดับตำบล ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา (รอบที่ 1-3) สงขลา 73 28 ส.ค. 2566 (04:59)
666
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ มุกดาหาร 3 28 ส.ค. 2566 (04:59)
667
แบบกรอกข้อมูลผู้เข้าอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 40-41 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 269 28 ส.ค. 2566 (04:59)
668
เอกสารแนบ ครม.สัญจรพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) กลุ่มติดตามและประเมินผล 113 28 ส.ค. 2566 (04:59)
669
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ครั้งที่ 4/2563 กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 5 28 ส.ค. 2566 (04:59)
670
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการจ้างงานระดับตำบล ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา (รอบที่ 1-2) สงขลา 10 28 ส.ค. 2566 (04:59)
671
คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการ 1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สงขลา 27 28 ส.ค. 2566 (04:58)
672
ข้อมูลบรรพต เพชรบุรี 7 28 ส.ค. 2566 (04:58)
673
ข้อมูลจ่าเขียน เพชรบุรี 2 28 ส.ค. 2566 (04:58)
674
สรุปผลและรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2563 สงขลา 3 28 ส.ค. 2566 (04:58)
675
ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา (รอบที่ 1) สงขลา 20 28 ส.ค. 2566 (04:58)
676
รอบ 2 บ้านลาด เพชรบุรี 52 28 ส.ค. 2566 (04:58)
677
สอบรอบ 2 บ้านแหลม เพชรบุรี 23 28 ส.ค. 2566 (04:58)
678
หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 54 28 ส.ค. 2566 (04:58)
679
การรับสมัครเกษตรกรและการจ้างงานตามโคครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหใม่ (ระยะที่ 2) สงขลา 33 28 ส.ค. 2566 (04:58)
680
สอบบ้านแหลม เพชรบุรี 8 28 ส.ค. 2566 (04:58)