ค้นหา QR Code

  • 1138

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
41
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมีนาคม 2567 สงขลา 36 21 เม.ย. 2567 (23:42)
42
21.3.67 ชลบุรี 1 21 มี.ค. 2567 (16:22)
43
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม ชลบุรี 119 22 เม.ย. 2567 (11:55)
44
เกษตรอินทรีย์ ชลบุรี 17 19 เม.ย. 2567 (09:57)
45
ศูนย์พิรุณราช น่าน 0 21 มี.ค. 2567 (14:16)
46
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 (เล่มเล็ก) มุกดาหาร 1 29 มี.ค. 2567 (14:37)
47
ไฟล์นำเสนอ ข้อมูลบทบาทภารกิจและข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา สงขลา 13 19 เม.ย. 2567 (19:30)
48
แบบประเมินโครงการสัมมนา Trust สถาบันเกษตราธิการ 29 26 มี.ค. 2567 (18:36)
49
รายละเอียด นบต. 68 สถาบันเกษตราธิการ 463 25 เม.ย. 2567 (15:07)
50
Location KN กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 39 23 เม.ย. 2567 (01:44)
51
18.3.67 ชลบุรี 0 18 มี.ค. 2567 (13:27)
52
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ กองกลาง 4 21 มี.ค. 2567 (17:17)
53
สื่อประชาสัมพันธ์ น่าน 0 14 มี.ค. 2567 (15:07)
54
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 0 14 มี.ค. 2567 (13:44)
55
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 218 22 เม.ย. 2567 (14:49)
56
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 387 25 เม.ย. 2567 (14:38)
57
กปพ สรุปประชุมแนวทางการบูรณาการสื่อของรัฐในการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ กองกลาง 72 5 เม.ย. 2567 (10:51)
58
13.3.67 ชลบุรี 40 11 เม.ย. 2567 (09:31)
59
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 สงขลา 67 25 เม.ย. 2567 (13:59)
60
โครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำเข้า OPM e-Form) กองกลาง 125 24 เม.ย. 2567 (17:22)