ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
41
ขอเชิญชวน...พี่น้องเกษตรกรผู้สนใจสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เปิดรับสมัคร 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ 2 13 ก.พ. 2566 (10:58)
42
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 1/2566 ประชุม 35 21 มี.ค. 2566 (13:14)
43
E book Q restaurant เว็บไซต์ 11 13 มี.ค. 2566 (11:08)
44
ข้อมูลทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 แจ้งเวียน 137 16 มี.ค. 2566 (12:39)
45
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2566 แจ้งเวียน 0 27 ม.ค. 2566 (09:17)
46
ข้อมูลพื้นฐานส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 120 16 มี.ค. 2566 (12:39)
47
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร เว็บไซต์ 0 26 ม.ค. 2566 (09:40)
48
รายงานการประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประชุม 34 22 มี.ค. 2566 (03:40)
49
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน พระราชพิธีพืชมงคล 2566 ประชุม 63 27 ม.ค. 2566 (16:24)
50
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคล 2566 ประชุม 80 27 ก.พ. 2566 (18:42)
51
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน พระราชพิธีพืชมงคล 2566 ประชุม 2 18 ม.ค. 2566 (09:18)
52
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคล 2566 ประชุม 6 26 ม.ค. 2566 (10:58)
53
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 แจ้งเวียน 25 31 ม.ค. 2566 (09:00)
54
การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2565 แบบฟอร์ม 35 23 มี.ค. 2566 (10:43)
55
ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แจ้งเวียน 9 8 ก.พ. 2566 (17:09)
56
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา แบบฟอร์ม 8 26 ม.ค. 2566 (11:25)
57
คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 75/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ ของจังหวัดสงขลา อื่นๆ 11 22 ก.พ. 2566 (19:42)
58
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 ประชุม 54 9 มี.ค. 2566 (10:00)
59
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม พี่แอ๊ะ แบบฟอร์ม 0 4 ม.ค. 2566 (13:52)
60
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมปี 65/66 แจ้งเวียน 13 1 ก.พ. 2566 (15:59)