ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
21
กิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดสงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดกิจกรรมในวันที่ 1 พ.ค. 67 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 19 17 พ.ค. 2567 (11:18)
22
แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน/16 อำเภอ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 18 14 พ.ค. 2567 (13:55)
23
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนเมษายน 2567 สงขลา 79 17 พ.ค. 2567 (20:13)
24
แผนที่ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สมุทรสาคร 0 26 เม.ย. 2567 (10:55)
25
ทุ่งใสไช สุราษฎร์ธานี 2 25 เม.ย. 2567 (13:46)
26
รายงานการประชุม กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 39 15 พ.ค. 2567 (17:31)
27
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในภารกิจการเดินทางไปตรวจราชการ สงขลา 69 17 พ.ค. 2567 (14:42)
28
11.4.67 ชลบุรี 27 13 พ.ค. 2567 (16:19)
29
11.4.67 ชลบุรี 55 14 พ.ค. 2567 (17:21)
30
แบบฟอร์มรายงาน พิษณุโลก 17 16 พ.ค. 2567 (18:56)
31
10.4.67 ชลบุรี 12 16 เม.ย. 2567 (10:46)
32
5.4.67 ชลบุรี 34 8 พ.ค. 2567 (08:13)
33
ข้อมูลงานสโมสรสันนิบาติ วันฉัตรมงคล กองกลาง 37 18 พ.ค. 2567 (14:14)
34
ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กองกลาง 129 14 พ.ค. 2567 (16:04)
35
เรื่องสืบเนื่องจากการเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศษ และสหพันธรัฐเยอรมนีของนายกรัฐมนตรี กองกลาง 69 8 พ.ค. 2567 (15:19)
36
3.4.67 ชลบุรี 6 13 พ.ค. 2567 (16:21)
37
ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 7 29 เม.ย. 2567 (11:14)
38
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ลำพูน 17 9 พ.ค. 2567 (11:37)
39
แบบสอบถาม 2 ชลบุรี 0 2 เม.ย. 2567 (15:07)
40
แบบสอบถาม 1 ชลบุรี 0 2 เม.ย. 2567 (15:07)