ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
21
วีดีทัศน์ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ของหมู่บ้าน จังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 14 27 ก.ย. 2566 (13:23)
22
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ครั้งที่ 3/2566 สงขลา 44 28 ก.ย. 2566 (20:50)
23
เชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ กองกลาง 7 17 ก.ย. 2566 (17:36)
24
แบบรายงาน ชลบุรี 12 25 ก.ย. 2566 (13:41)
25
แบบฟอร์ม ชลบุรี 5 1 ก.ย. 2566 (14:41)
26
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ชลบุรี 25 26 ก.ย. 2566 (09:56)
27
กำหนดการประชุมร่วมระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงขลา 72 23 ก.ย. 2566 (11:05)
28
แบบตอบรับพี่นก สงขลา 158 29 ก.ย. 2566 (17:39)
29
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สงขลา 107 28 ก.ย. 2566 (14:16)
30
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2566 สงขลา 48 20 ก.ย. 2566 (15:09)
31
แนวทางการรายงานคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้าพนักงานของรัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 136 25 ก.ย. 2566 (13:35)
32
ลิงค์ Zoom การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 3/2566 สงขลา 43 28 ก.ย. 2566 (13:20)
33
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 3/2566 สงขลา 175 28 ก.ย. 2566 (10:44)
34
ประชุมสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี 2567 สงขลา 8 28 ส.ค. 2566 (09:01)
35
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 3/2566 กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 0 22 ส.ค. 2566 (15:16)
36
ผลการคัดลือกหมู่บ้านอยู่เย็น 2566 สำนักตรวจราชการ 56 23 ก.ย. 2566 (15:23)
37
กำหนดการ + ข้อมูล สำนักตรวจราชการ 766 29 ก.ย. 2566 (18:12)
38
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม สำนักตรวจราชการ 191 28 ก.ย. 2566 (23:36)
39
Zoom กษ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 25 11 ก.ย. 2566 (09:59)
40
ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2566 (รอบที่ 2) สงขลา 2 27 ก.ย. 2566 (11:29)